Registrasie of Nie

 

Wat sê die wet oor Registrasie? Volgens Art 51 van die SA Skolewet kan ’n ouer aansoek doen om sy tuisleerder by die provinsiale onderwysdepartement te registreer. Nie-registrasie stel ’n ouer bloot aan vervolging, en indien die ouer skuldig bevind word, kan die ouer tronkstraf van 6 maande of ’n boete opgelê word. Ten spyte van hierdie moontlike vervolging, verkies die oorgrote meerderheid van tuisskolers in Suid-Afrika (98%) om nie te registreer nie.

 

Uitsondering: Wes-Kaap. Die regsituasie in die Wes-Kaap verskil van dié in die ander provinsies. Artikel 36 van die Wes-Kaapse Provinsiale Skoolonderwyswet (WCSEA) lees soos volg: “The requirements and conditions for the registration of a learner for education at home shall be as prescribed.” Om die vereistes en voorwaardes vir registrasie te omskryf, moet die Wes-Kaapse regering regulasies publiseer wat hierdie vereistes en voorwaardes omskryf. Die Wes-Kaapse regering het nog nie sulke regulasies gepromulgeer nie. In die afwesigheid van sulke regulasies is dit onmoontlik om te bepaal of iemand wat by die WKOD geregistreer is vir tuisonderwys in werklikheid aan die vereistes van die wet voldoen. In die lig daarvan dat daar geen wetlike meganisme is vir registrasie by die WKOD nie, het registrasies wat deur WKOD-amptenare gedoen word geen wetlike status nie, en kan dit as onwettig beskou word.

 

Waarom verkies tuisskolers om nie te registreer nie? ’n Paar redes kan genoem word as voorbeeld waarom 98% van alle  tuisskoolouers in Suid-Afrika verkies om NIE te registreer nie. (Die registrasieproses verskil van provinsie tot provinsie, en sommige provinsies vereis byvoorbeeld ook dat ouers ’n onderwyskwalifikasie moet hê – ’n vereiste wat al deur deeglike navorsing as ongegrond bewys is.)

  1. Die registrasieproses behels dat ’n tuisleerder wat by die owerheid geregistreer is, moet voldoen aan die minimum vereistes van die kurrikulum in staatskole. Dit beteken dat die kurrikulum aan die CAPS-vereistes moet voldoen. Die CAPS-kurrikulum is swaar ideologies gelaai, met spesifieke politieke oogmerke. Die meeste ouers wat tuisonderwys kies, verkies om nie noodwendig die CAPS-kurrikulum te volg nie, omdat dit nie noodwendig in hul kinders se beste belang is nie.
  2. Tuisbesoeke. Alvorens ’n leerder se registrasie goedgekeur word deur die onderwysdepartement word daar tuisbesoeke gedoen. Die doel van die tuisbesoek is nie altyd duidelik nie, maar die ouers en die huis word klaarblyklik gekeur om vas te stel of hulle aan ongenoemde standaarde voldoen. Dit behels ’n indringing in die privaatheid van die gesin en in die privaatheid van die kinders. Die meeste ouers beskou dit ten regte as ’n oorskryding van hul en hul kinders se reg op privaatheid, en hulle vind dat die inligting wat die onderwysamptenare verlang, waarskynlik op minder indringerige wyses verkry sou kon word.
  3. Ander wetgewing. Benewens die SA Skolewet is daar egter ook ander wetgewing wat op ouers met tuisleerders van toepassing is. Dit is onder andere die VN Konvensie op Kinderregte (UNCRC) en die Afrika Handves op die Regte en die Welsyn van die Kind. Beide dokumente is deur Suid-Afrika geteken en geratifiseer. Dit beteken dat die inhoud van die dokumente op die reg in Suid-Afrika van toepassing is. Volgens hierdie dokumente is ouers verplig om toe te sien dat hul kinders se persoonlikheid ten volle ontwikkel moet word. Verder moet ouers volgens die Kinderwet in hul kinders se beste belange optree, en ouers wat dit nie doen nie, kan vervolg word, en kan by skuldigbevinding, gevonnis word tot 10 jaar tronkstraf en ’n boete. Dit is dus baie belangrik om jou kind só te leer dat dit in sy beste belang is, en om hom só te leer dat sy volle persoonlikheid ontwikkel word. Dit is onmoontlik om dit te doen as die vereistes van die onderwysdepartement nagekom moet word.

Dit wil dus voorkom of ouers beter in hul kinders se beste belange kan optree as hulle hul tuisleerders NIE by die onderwysdepartement registreer nie.

 

Regshulp. Ons beveel aan dat tuisskolers by die Pestalozzi Trust aansluit, of van die dienste van selfgekose regsgeleerdes gebruik maak, of hulle nou registreer by die onderwysdepartement of nie. Waarom is dit nodig?

  • As ’n tuisleerder NIE by die onderwysdepartement geregistreer is nie, kan sy ouers vervolg word, en indien die ouers skuldig bevind word, kan die ouers tronkstraf van 6 maande of ’n boete opgelê word.
  • As ’n tuisleerder WEL by die onderwysdepartement geregistreer is, kan sy ouers vind dat die vereistes van die onderwysdepartement waaraan hulle moet voldoen, dit vir hulle onmoontlik maak om in hul kind se beste belange op te tree.

 

Lidmaatskap van die Pestalozzi Trust. Die Pestalozzi Trust is bereid om sy lede te ondersteun in enige konflik met die owerheid – met amptenare van die onderwysdepartement, die welsyn en die polisie. Die Trust se hooftaak is om sy lede uit die hof te hou, en hy slaag uitstekend daarin. Indien tuisskolers nie by die Trust aansluit nie, moet hulle vroegtydig regsgeleerdes opspoor wat kundig is oor tuisonderwys en die verwante wetgewing, en wat bereid sal wees om hulle tuisonderwys in die hof te verdedig, indien die gesin in konflik met die owerheid sou kom. Lede van die Trust ontvang ’n noodnommer wat 24/7 beskikbaar is, en word op die hoogte gehou van enige verwikkelinge wat hul tuisonderwys raak.