V&A

Wie en wat is die Pestalozzi Trust?

Die Trust is ’n geregistreerde openbare weldaadsorganisasie, wat sy lede ondersteun wanneer hulle in verband met hulle tuisonderwys met die owerheid in konflik kom.

Help die Trust alle tuisskolers wat in die moeilikheid kom?

Nee, net ons lede. As ’n lid in die moeilikheid kom met die onderwysdepartement, welsyn of polisie, skakel die lid dadelik die noodnommer van die Trust.

Is die Trust geaffilieer met ’n kurrikulumverskaffer?

Nee, die Trust is onafhanklik van enige kurrikulumverskaffer.

Is die Trust geaffilieer met die onderwysdepartement?

Nee, die Trust is nie verbonde aan die onderwysdepartement nie.

 

Registrasie

 

 • Registreer die Trust sy lede by die onderwysdepartement?

Nee, die Trust is nie geaffilieer aan die onderwysdepartement nie en registreer nie sy lede by die onderskeie departemente nie.

 • Moet ek by die onderwysdepartement registreer?

Volgens die wet is jy verplig om te registreer, tensy jy goeie rede het om dit nie te doen nie. Belangrik: Lig jouself in oor die wetlike implikasies van registrasie en van nie-registrasie : lees hierdie artikel.

 • Mag gesinne wat by die onderwysdepartement geregistreer is, by die Pestalozzi Trust aansluit?

Ja, hulle mag aansoek doen om lidmaatskap van die Trust, indien hulle nog nie rakende hul tuisonderwys in konflik gekom het met die onderwysdepartement,  die welsyn of die polisie nie.

 

Aansluiting by die Trust

 • Waarom moet ek aansluit by die Pestalozzi Trust?

As lid van die Trust kan ek dit vir my kind moontlik maak om volgens die kind se beste belange te leer, sonder die eise en inmenging van vreemdelinge, wat die kind nie ken nie.

 • My dogter is 3 jaar oud en ek tuisskool haar tans. Ek beplan om haar gedurende haar hele skoolloopbaan te tuisskool. Hoe nodig is dit om op hierdie stadium by die Pestalozzi Trust aan te sluit? Indien dit nie nodig is nie, wanneer sou jy voorstel moet dat ek na hierdie opsie begin kyk?

Julle kan nou by die Trust aansluit as ‘n Assosiaatlid-gesin. Hierdie lidmaatskapkategorie is vir gesinne wie se kinders nog nie of nie meer skoolpligtig is nie. Alhoewel hierdie lidmaatskapkategorie nie regsondersteuning bied nie, ontvang gesinne inligting en kan hulle byeenkomste van die Trust teen ledetariewe bywoon. Die ledefooi vir Assosiaatlidmaatskap is R560 per gesin per jaar.

Aan die begin van die jaar waarin jou kind 7 word, kan julle aansoek doen om Standaardlidmaatskap van die Trust, teen R1080 per gesin per jaar.

 • Wat is die kriteria waaraan ’n aansoek moet voldoen?

Die Trustees kan ’n aansoek afkeur sonder om hul redes daarvoor te verduidelik.

’n Aansoek word egter selde afgekeur

 • indien die leerders in hul eie huise onderwys ontvang;
 • indien die vorm heeltemal voltooi is, beide ouers die vorm onderteken het, en die korrekte betaling vir ledefooi ontvang is;
 • indien die leerders onder die ouers se toesig is wanneer nodig;
 • indien daar nog geen regsgeding teen die ouer se tuisonderwys of teen enigeen wat daarmee gemoeid is, ingebring is nie, of as die gesin nog nie met so ‘n regsgeding gedreig is, of deur enige skool- of onderwysamptenaar, maatskaplike werker of enige ander regeringsamptenaar gekontak is aangaande u kinders, u tuisonderwys of die kinders se afwesigheid van ‘n skool; en
 • indien die gesin nog nie in verband met kindermishandeling , verwaarlosing of verwante aanklagte ondersoek of aangekla is nie.
 • Hoef ek vrae nommer 9 en 10 in te vul? Ons is nog nooit van kindermishandeling, -verwaarlosing of ander verwante klagtes aangekla nie.

 Ja, u moet die vrae beantwoord. U aansoek sal nie sonder die antwoord oorweeg word nie.

 • Moet albei ouers die vorm teken?

 Ja, die ouers moet in ooreenstemming wees oor die onderwys van hul kind, en albei moet die ooreenkoms met die Trust onderteken.

 • Moet ek die onderrigskedule invul?

 Ja, dit is noodsaaklik. As dit wissel van dag tot dag, dui dit aan op ‘n aanhangsel.

 • Watter kinders se besonderhede moet ek invul?

Jy kan al jou kinders se besonderhede invul, ook dié wat nog voorskools is, en dié wat ouer as 15 is. Dan het die Trust al die besonderhede van die kinders, en hoef jy nie later weer ’n vorm te voltooi nie. Kinders is skoolpligtig van die eerste skooldag van die jaar waarin hulle 7 word, tot die laaste skooldag van die jaar waarin hulle 15 word. Baie tuisskolers verkies om lid te bly van die Trust tot die kinders klaar is met skool, sodat die Trust hulle kan bystaan as daar probleme sou wees met toelating tot ’n tersiêre instelling.

 • Hoe sal ons weet of ons aansoek by die Trust aanvaar is?

U sal ‘n brief ontvang wat ontvangs van die aansoek erken. Nadat die aansoek goedgekeur en verwerk is, sal u ’n amptelike brief ontvang wat u lidmaatskap bevestig, asook ’n ledepakket, wat ’n noodnommer bevat.

 • Lidmaatskap van die Trust strek oor 12 maande. Strek die jaar vir 12 maande vanaf aansluiting of vanaf Januarie tot Desember?

Die ledetydperk strek oor 12 maande, vanaf die aansluitingsdatum (byvoorbeeld van 1 Junie 2016) tot 12 maande daarna (byvoorbeeld tot 1 Junie 2017).

 • Hoe sal ons weet dat ons lidmaatskap verval?

Julle sal 6-8 weke voor die vervaldatum herinner word daaraan, en weer 4 weke voor die vervaldatum.

 • Hoe stuur ek die aansoekvorm aan die Pestalozzi Trust?

Skandeer dit in en stuur dit per e-pos: defensor@pestalozzi.org, of per faks: 011 507 5997, of per pos: Posbus 12332, Queenswood, 0121.

 • Hoe en wanneer betaal ons die ledefooi?

U   kan die betaling maak wanneer u die vorm invul, en die bewys van betaling of bewys van aftrekorder instuur saam met u voltooide, getekende aansoekvorm.

 • Hoeveel is die ledefooi?

Die ledefooi is R1200 per gesin per jaar. As u aansluit voor u u kinders uit die skool haal, of binne 3 maande nadat u hulle uit die skool gehaal het, betaal u die afslagfooi van R1080 per gesin per jaar.
LET WEL: Bestaande lede, wat betyds hernu (voor hulle lidmaatskap verval), bly op die ledefooi waarop hulle aangesluit het. Hulle betaal dus nie die verhoogde ledefooi in die toekoms nie.

 • Hoe betaal ons die ledefooi?

Julle mag eenmalig betaal, of per aftrekorder. Vra u bank om seker te maak dat u naam en van op ONS bankstaat verskyn, sodat ons die betaling aan julle rekening kan koppel.

 • Hoe haal ek my kinders uit die skool?

Hou in gedagte dat dit nie onwettig is om jou kinders uit die skool te haal nie. Jy het dus nie toestemming nodig van die onderwysdepartement, die skool, die skoolpersoneel of die beheerraad van die skool nie. Jy het jou kind vir ‘n tydperk aan die skool toevertrou, maar gedurende die hele tydperk toe jou kind die skool bygewoon het, het jy nogtans die verantwoordelikheid oor jou kind se onderwys behou. Die verantwoordelikheid vir die onderwys en opvoeding van jou kind bly by jou as ouer van die dag af dat jy jou kind se geboorte by die Departement van Binnelandse Sake registreer. Jy hoef nie toestemming te vra of te bewys dat jy in staat is om jou kind self te kan leer nie.

Die meeste mense sal graag konfrontasie wil cvermy wanneer hulle hul kinders uit die skool neem, en dit kan help om die volgende stappe te volg:

1 Indien u beplan om aan te sluit by die Pestalozzi Trust se regsfonds vir tuisonderwys, doen dit voordat u enige stappe neem om die kind uit te haal. (Laai die aansluitingsvorm hier af.) Die rede waarom u by die Trust moet aansluit alvorens u u kind uit die skool haal, is dat die Trust nie aansoeke kan aanvaar van gesinne wat reeds oor hulle tuisonderwys in konflik met die owerheid was nie.

2 Moenie die skool vooraf van u planne verwittig nie. (In die verlede is kinders soms deur klasmaats of personeel geviktimiseer as dit bekend word dat hulle tuisonderwys gaan kry.)

3 Dit is nie nodig of wenslik om te wag vir die einde van die jaar of die einde van ‘n kwartaal of soortgelyke mylpaal om die kind oor te plaas na tuisonderwys nie. As die ouers oortuig is dat tuisonderwys in die beste belang van die kind is, kan dit nie in die beste belang van die kind wees om ‘n skool langer by te woon nie. Die kind kan dus verwyder word op dieselfde dag as wat die lede-aansoek by die Pestalozzi Trust ingedien is.

4 Wanneer die kind reeds tuis is van die skool af, raai ons aan dat die vader die skool bel. (Skole neig om minder intimiderend op te tree teenoor vaders as teenoor moeders.) Dit is belangrik dat die kennisgewing telefonies gegee word om dit makliker te maak om van moontlike konfrontasie te onttrek. Ons beveel aan dat ouers die kennisgewing dus nie persoonlik of skriftelik gee nie.

5 Die kennisgewing bevat die volgende element, en niks meer nie.

“Ek het my kind oorgeplaas na tuisonderwys.”

6 Indien die skool weier om ‘n oorplasingsertifikaat te verskaf, moet ouers nie daarop aandring nie, want hulle het nie oorplasingsertifikaat nodig nie. Dit is bloot ‘n hoflikheidsgebaar om daarvoor te vra.  (Dit vergemaklik die proses om die kind van hulle boeke af te haal indien die skool ‘n oorplasingsertifikaat uitreik.)

7 Indien die verteenwoordiger van die skool tydens die telefoniese kennisgewing begin protesteer, argumenteer of dreigemente uitspreek, moet die ouer nie daarop reageer nie, en geensins toelaat dat hy in ‘n argument betrek word nie. Die ouer kan bloot sê: “Ek waardeer die skool se toewyding aan my kind se beste belange, maar ek ongelukkig nie hierdie sake telefonies bespreek nie. Sit dit asseblief vir my op skrif sodat ek my vrou/man en my raadgewers daaroor kan raadpleeg. Totsiens.”

8 Indien die gesin hierna weer deur enige amptenare genader word oor die tuisonderwys, en aangesluit het by die Pestalozzi Trust, moet hulle heel eerste die private noodnommer van die Trust skakel, en die insident aanmeld. Daarna kan hulle die amptenare na die Pestalozzi Trust verwys en die Trust se amptelike telefoonnommer (012 330 1337) verskaf. Indien die gesin enige geskrewe kommunikasie van amptenare ontvang, kan hulle dit direk na die Pestalozzi Trust aanstuur.

 • Mag ek my bure se kinders (of enige ander kinders by my aan huis leer)?

Jy kan dit doen, maar die kinders sal NIE tuisonderwys ontvang nie. Tuisonderwys word in die wet omskryf as onderwys by die kind se eie huis. As ’n kind dus buite se huis onderwys ontvang, is hy nie in tuisonderwys nie.

As jy dit sou doen, sou jy ’n klein privaat- of onafhanklike skooltjie bedryf. Dit is hoe die wet dit sien. Lees hier oor die wetlike van aspekte van mikroskole.

 • Mag unschoolers by die Trust aansluit, of moet ’n mens CAPS doen?

 Die Trust skryf nie aan sy lede voor watter kurrikulum hulle moet volg nie. Lede van die Trust volg dus ’n groot verskeidenheid kurrikulums. Ouers moet self besluit watter kurrikulum in die beste belang van hul kinders is, en daardie kurrikulum volg.

 • Wat is die beste kurrikulum om te volg?

 Die beste kurrikulum is die kurrikulum wat in die beste belang van jou kind is, en sy persoonlikheid ten volle ontwikkel.

NOG VRAE? Kontak ons!