Wie is ons?

Wat is die Pestalozzi Trust?

In die Pestalozzi Trust span ‘n groot getal Suid-Afrikaanse tuisskolers en mikroskole saam om mekaar se vryheid te beskerm om tuis- en private onderwys te kan doen. Dit beteken dat hulle hul kinders wettiglik en sonder onregmatige inmenging kan opvoed.

Terselfdertyd verseker hulle dat hierdie vryheid ook vir hul kleinkinders bewaar sal bly.

Ons Doel

Die Trust is in 1998 in opdrag van die Vereniging vir Tuisonderwys deur ‘n groep Christene daargestel om die regte en vryhede van alle gesinne te beskerm om hul kinders tuis volgens hul eie godsdienstige en/of filosofiese oortuigings, hul opvoedkundige oortuigings en kulturele tradisies op te voed.

Tien jaar later het dit geblyk dat die behoefte aan beskerming van die reg op onderwys net so groot is onder die kinders, ouers en onderwysers in skole, en veral mikroskole. Derhalwe het die Trust die besluit geneem om ook privaatskole as lede van die regsfonds in te skryf, ongeag of hulle by onderwysdepartemente geregistreer is of nie.

Ons taak

  • Voorkoming van konflik

Ons voorkom konflik tussen die owerheid en alle tuisskolers en mikroskole deur inligting oor die regte rakende onderwys te versprei en deur beter beleid vir tuis- en private onderwys te beding.

  • Konflikhantering

Ons hou ons lede uit die hof deur lidgesinne en mikroskole by te staan wanneer hulle wel in konflik met die owerheid kom. Ons probeer om die konflik op te los sonder dat ‘n hofsaak nodig word.

  • Verdediging

As ons lede wel voor ‘n hof sou verskyn, dra ons die koste van ‘n kundige regspan en die nodige deskundige getuies.

Wie besit die Pestalozzi Trust?

Die Pestalozzi Trust is ‘n nie-winsgewende Trust wat bestuur word deur ‘n Raad van Trustees. Fondse word verkry uit die ledefooi wat lede jaarliks betaal en in klein mate uit vrywillige donasies.

Fondse mag slegs gebruik word om die vryheid van onderwys te beskerm.

Die finansiële state van die Trust word jaarliks deur ‘n onafhanklike ouditeursfirma geoudit.

LET WEL: Die Trust verteenwoordig sy lede SLEGS in konflikte met owerheidsorgane. Dit beteken dat die Trust sy lede NIE kan verteenwoordig in gevalle van konflik

  1. tussen ouers rakende toesig oor die kinders en hul onderwys nie;
  2. tussen ouers of leerders en die mikroskole wat hulle gebruik nie;
  3. met kurrikulumverskaffers nie; en/of
  4. wat hul oorsprong het in gebeurtenisse voor die aanvang van die lidmaatskap nie.

Hoe werk die Trust?

Navorsing

Betroubare, navorsingsgebaseerde inligting oor tuis- en kleinskaalonderwys is noodsaaklik om die vryheid van onderwys in die gemeenskap en in die howe te kan verdedig.

Daar is reeds heelwat navorsingsresultate uit die buiteland, maar dit moet deur plaaslike navorsing ondersteun word om te toon dat die buitelandse resultate ook in Suid-Afrika toegepas kan word.

Die Trust ondersteun en bevorder daarom akademiese en ander navorsing oor tuisonderwys volgens sy vermoë. Sedert die ontstaan van die Trust het daar reeds verskillende tesisse en verhandelings op Meesters- en Doktorale vlak verskyn waarvoor die Trust ondersteuning aan die navorsers verskaf het.

Konflikhantering

Die Trust se noodnommer is 24 uur van die dag, 7 dae per week, beskikbaar vir lede met dringende probleme. Die kantoornommer is beskikbaar vir algemene navrae van lede en vir die publiek.

Lede maak van hierdie diens gebruik wanneer die kinderbeskermingsdiens van die SAPD, maatskaplike werkers, of onderwysamptenare onaangekondig opdaag en toegang tot die gesin se huis of die skoolperseel eis.

In alle gevalle tot dusver kon die Trust die lede help om die konflik te ontlont sonder dat dit tot hofsake gelei het. Dit is noodsaaklik dat lede die Trust onmiddellik kontak wanneer die konflik ontstaan.

Uitbou van invloed

Onbekend maak onbemind. Daarom versprei die Trust sedert sy ontstaan betroubare inligting oor alle aspekte van tuis- en kleinskaalonderwys.

By die owerheid. Die Trust lewer geskrewe en mondelinge voorleggings, eedverklarings en getuienis voor die parlement, regeringskommissies, howe en amptenare.

In die Media. By wyse van mediaverklarings en onderhoude maak die Trust insette in koerantberigte, tydskrifartikels, radio-uitsendings en TV-programme oor tuis- en kleinskaalonderwys.

By die Publiek. By wyse van e-pos versprei die Trust kundige inligting in reaksie op navrae deur die publiek.

Werkseminare. Die Trust bied landwyd werkseminare oor tuis- en kleinskaalonderwys en die regsaspekte daarvan aan, en verskaf sprekers vir konferensies en ekspo’s.

Internet. Die Trust se webblad www.pestalozzi.org en die Facebook-blad van die Trust belig verskillende aspekte van tuis- en kleinskaalonderwys in Suid-Afrika. Die gespreksgroep [tuisonderwys] op die internet is toeganklik vir enigeen en bied ‘n forum vir vars inligting, besprekings en ondersteuning van nuwe en ervare tuisskolers.

Telefonies. Die Trust hanteer ook baie telefoniese navrae van lede van die Trust en van die publiek.

Bemagtiging van lede

Die SA Grondwet en die gemene reg vereis van ouers om die beste belange van hul kinders te beskerm teen onregmatige inmenging, ook deur owerheidsinstellings en amptenare.

Ervaring het egter getoon dat ouers die regte en vryhede van hul kinders slegs kan beskerm as hulle weet wat daardie regte en vryhede is en wanneer hulle bedreig word.

Daarom voorsien die Trust sy lede van inligting aangaande tuis- en kleinskaalonderwys, die regsaspekte daarvan en die ouers se pligte, regte en vryhede.

Die Trust adviseer dan ook sy lede oor paslike optrede in situasies waar die onderwys deur owerheidshandelinge bedreig word.

Ons Trustees

Mnr Bouwe van der Eems (Voorsitter en Tesourier) het ‘n M.Sc (Ingenieurswese) en bedryf www.tuisskolers.org. Hy het al sy kinders getuisskool, en is reeds 15 jaar lank betrokke in die Pestalozzi Trust.

Mev Karin van Oostrum (Bestuurder) doen reeds meer as 25 jaar tuisonderwys vir haar eie kinders, en bedryf die Pestalozzi Trust sedert die stigting daarvan saam met haar man, wyle Leendert van Oostrum. Sy adviseer baie tuisskolers.

Mnr Henri Slabbert, ’n afgetrede onderwyser wat gespesialiseer het in onderwysbestuur, is ‘n ervare tuisskoler en tuisskoolleier.

Mnr Shaun Green is aktief in argitektuur, en in die Vereniging vir Tuisonderwys, en sy kinders ontvang van kleins af tuisonderwys.

Adv Andre Williams het sy eie kinders getuisskool, en het al aan onderhandelinge met die owerheid oor tuisonderwysbeleid deelgeneem.

 

Wie is Pestalozzi?

Johann Heinrich Pestalozzi (12 Januarie 1746 – 17 Februarie 1827) was ‘n Switserse pedagoog en onderwyshervormer. Hy het klem daarop gelê dat elke aspek van die kind se lewe ‘n rol speel in karaktervorming, en sy onderwysmetodes is gebaseer op indiwiduele verskille, sintuiglike waarneming en die kind se alledaagse aktiwiteite. Sy slagspreuk was: “Leer met die kop, die hand en die hart.”