Huis Blog

Vraelys oor Registrasie vir Tuisonderwys: Waarom skep registrasie so baie probleme vir tuisskolers?

0

Tussen 70% en 95% van alle tuisskolers in Suid-Afrika is na raming nie by ‘n provinsiale onderwysdepartement geregistreer nie. Maar ons het nou konkrete data nodig om aan die onderwysdepartemente en die parlement te toon wat die werklike situasie ten opsigte van registrasie vir tuisonderwys is, en hoekom dit so is. Met die BELA Bill wat op die horison loer, het ons dringend harde feite nodig. Sowel ongeregistreerde as geregistreerde tuisskolers kan help deur aan hierdie navorsingsvraelys deel te neem.

Selfs wanneer tuisskolers registreer, ondervind hulle dikwels baie probleme met registrasie. Party wag jare vir ‘n antwoord.  Party maak beswaar teen onredelike registrasievoorwaardes. Die Provinsiale Onderwysdepartemente (POD’s) is volgens wet verplig om leerders te registreer vir tuisonderwys. Indien hulle dit nie doen nie, maak hulle inbreuk op ons lede se regte. Die Trust is dus besig om met die POD’s te skakel om hierdie probleme te probeer oplos. Registrasie vir tuisonderwys behoort ‘n maklike, pynlose en voorspelbare proses te wees. Ons het egter konkrete data nodig om die probleme aan die owerhede te verduidelik.

Dit bring ons by die vraag: Waarom skep registrasie so baie probleme vir tuisskolers? Dit is die vraag wat ons probeer oplos in hierdie REGISTRASIE-VRAELYS. Hierdie probleme bestaan al meer as 20 jaar lank en sal waarskynlik nog meer word wanneer die BELA Bill in die toekoms as wet aanvaar word. Dit is tyd om hierdie probleme aan te spreek, maar ons het data nodig om dit te kan doen. Dit is waar julle kan help.

Ons het regte, egte tuisskolers se opinies en ondervindinge nodig, en hulle moet die Vraelys antwoord – ja, tuisskolers soos jy! Dit sal ons geweldig help as jy 5 minute opsy kan sit om die anonieme vraelys te voltooi. Niemand sal jou kontakbesonderhede uit hierdie data kan verkry nie. Die skakel is die volgende: https://pestalozzi.org/en/home-education-registration-survey/

Wat jou probleme met registrasie ook al is, voltooi asseblief die vraelys sodat jou stem gehoor kan word. Voltooi asseblief die vraelys as:

 1. Jy beswaar maak teen registrasie.
 2. Jy probeer registreer het by jou POD, maar onsuksesvol was.
 3. Jy tans probeer registreer by jou POD, maar probleme ondervind daarmee.
 4. Jy suksesvol by jou POD geregistreer het, maar probleme ondervind het tydens die proses.
 5. Jy suksesvol geregistreer het by jou POD, en geen probleme ondervind het nie.

Stuur asseblief die skakel van die vraelys (https://pestalozzi.org/en/home-education-registration-survey/) aan alle tuisskolers wat jy ken en versprei dit so wyd as moontlik, aan jou vriende en familie, en op jou Whatsapp-, Telegram- en Facebook-groepe. Ons het insette van soveel tuisskolers moontlik nodig om ‘n realistiese prentjie te kan weergee van die status van tuisonderwys-registrasie in Suid-Afrika.

Kom jy nie geregistreer nie? Stuur asseblief volle besonderhede oor jou probleem aan defensor@pestalozzi.org, sodat ons dit aan die toepaslike POD kan deurgee. ‘n Paar POD’s het aangebied om spesiale aandag aan hierdie tuisskolers se probleme te gee as ons hulle ‘n lys daarvan stuur.

NS: Indien jy miskien ‘n sentrum of “cottage school” behartig, vul asseblief hierdie vraelys in, of as jy weet van enigeen, stuur asseblief hierdie skakel ook aan hulle: https://www.surveymonkey.com/r/3W3L3XG.

As jou kind ‘n sentrum of “cottage school” bywoon, gee asseblief hierdie mikroskool-vraelys aan die eienaar: https://www.surveymonkey.com/r/3W3L3XG.

Dit is soortgelyk aan die registrasie-vraelys, maar spesifiek vir “cottage schools” en sentrums bedoel, om data in te samel sodat die wetlike voorsiening vir hierdie mikroskole kan verbeter. Help asseblief ook  met hierdie vraelys! Dankie!

Registrasie – Wie het die laaste sê? Deel 1 & 2

0

deur Christopher Cordeiro (LearnFree)

Registrasie – Wie het die laaste sê? Deel 1

Registrasie is ‘n kwessie wat tot heelwat verwarring en debat onder tuisskolers lei. Hierdie gesprekke is dikwels veel lawaai maar weinig wol. In hierdie artikel gaan ons kyk na die geskiedenis agter die debatte, en die praktiese benaderings uitstip wat oor die jare gevolg is. Die artikel gaan verduidelik wat die verskillende posisies ten opsigte van registrasie is, maar sal nie ‘n finale antwoord probeer gee nie. Daardie besluit sal elke tuisskoler self onafhanklik neem, en uiteindelik sal dit deur die howe beslis word.

LearnFree het onlangs belowe om hierdie kontensieuse onderwerp te begin ontrafel, maar miskien is ontrafel nie die regte woord daarvoor nie. Dit is eintlik meer soos om ‘n bom te ontlont.

Hier gaan ons met ‘n bomvaste pak aan, met draadknippers in die hand, en met die hoop dat ons die regte kabel op die regte tyd sal knip. Maar ingeval dit nie gebeur nie, hou maar die ou bomontruimingsgrappie in gedagte: “As jy my sien weghol, probeer bybly!”

“Waaroor is die bohaai?”

Daar is ‘n aansienlike aantal tuisskolers, tussen drie of vier duisend en miskien selfs 5000, wat heel gemaklik is om te registreer, en wat met min of geen probleme by die provinsiale onderwysdepartement registreer. Vir hulle kan die angstige debatte oor registrasie opgesom word deur “Waaroor is die bohaai?”

Dit is nie dat hulle nie die kwessies verstaan waaroor dit gaan nie. Hulle het relatief maklik geregistreer. In sommige gevalle het amptenare ‘n ontspanne houding ingeslaan en ook tuisskolers geregistreer wat in ‘n aantal opsigte afgewyk het van die vereistes van die Beleid. In ander gevalle is registrasie heeltemal arbitrêr geweier, en het dit gesinne met die hande in die hare gelaat. Hulle is voor die voldonge feit gestel dat hul kinders moes terug skool toe. Hulle moes dus kies tussen veg of vlug, en die oorgrote meerderheid het gekies om onder die radar te vlieg, veral diegene wat amptenare sonder ondersteuning sou moes teenstaan, of wat nie die geld gehad het om hof toe te gaan om hul regte te beskerm nie.

Waar die amptenare ‘n toegeeflike houding inslaan, kan ons sê dat hierdie amptenare volgens wet optree. Hierdie amptenare doen wetend of onwetend dit wat hulle behoort te doen. Hulle dwing nie die beleid op ‘n eng, streng en dogmatiese wyse af nie. Let op die klemverskuiwing hier. Hulle volg die WET streng na, en nie die BELEID nie. Dit klink miskien vreemd, maar beleid is net beleid, en volgens die wet kan en moet ‘n beleid nie streng of onbuigsaam toegepas word nie. Deur hulle diskresie te gebruik, tree hulle dus wettig op as hulle die beleid buigsaam interpreteer. Dit is ‘n ope vraag of die amptenare dit doen omdat hulle die wet uitstekend verstaan en of hulle dit bloot met gesonde verstand benader of selfs omdat hulle nie kennis dra van die Beleid nie.

Die vraag wat in hierdie gevalle ontstaan, is wat sal gebeur as en wanneer die bepalings van die BELA Bill die wetlike vryheid wat amptenare besit aan bande gaan lê. Kortom: wat sal gebeur wanneer, nadat die BELA Bill wet geword het, sleutelaspekte van die Beleid, wat tans op ‘n buigsame wyse geïmplementeer word, dan op ‘n onbuigsame wyse toegepas moet word, omdat dit dan die krag van wet het? Dit is ‘n vraag wat ons eers sal kan beantwoord wanneer die BELA Bill binne die volgende twee of drie jaar as wet gepromulgeer word.

Op die oomblik blyk dit egter dat tussen 80% en 95% van tuisskolers weier om te registreer. Die vraag is waarom. Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons teruggaan in die geskiedenis van die stryd om tuisskoolregte in Suid-Afrika en kyk na die vraag van “registrasie teenoor inkennisstelling (“notification”).

In kennis stel, nie registreer nie

In die verlede het tuisonderwysverenigings die standpunt gehuldig dat “registrasie”, dws om toestemming te kry van die staat om te kan tuisskool, ‘n fundamentele skending van ouer- en kinderregte is. In 2014 het tuisonderwysverenigings, in ‘n poging om die Department halfpad te ontmoet, ingestem dat hulle gewillig sou wees om hul provinsiale onderwysdepartement “in kennis te stel” dat hulle hul kinders tuisskool, maar nie om te registreer nie.

In 2014/2015 tydens gesprekke met die DBO het al die tuisonderwysverenigings sonder uitsondering hierdie standpunt onderskryf. Dit is nie duidelik of enige van die verenigings intussen van hul standpunt wat hulle in 2014/2015 ingeneem het verander het, en moontlik nou ‘n ander standpunt inneem nie. Dit is ook nie duidelik of nuwe verenigings hierdie standpunt aanvaar of verwerp nie.

Die destydse standpunt, wat steeds algemeen deur tuisskolers gehuldig word, is dat dit die ouer is, wat die kind die beste ken, wat die besluit neem om te tuisskool, en nie ‘n amptenaar wat die kind nie ken nie. Hulle redeneer dat ‘n mens nie toestemming kan vra om ‘n plig van sorg uit te voer wat ingebore is en van nature by ‘n ouer of sorggewer hoort nie.

Hierdie argument is deels gebaseer op Artikel 28(1) van die Grondwet, wat só lui: “Elke kind het die reg ­… b. Op gesinsorg of ouerlike sorg …”. Sorg word nie in die Grondwet omskryf nie, maar die Kinderwet omskryf “sorg” soos volg: “sorg” of “versorging”, met betrekking tot ‘n kind, sluit in, waar van toepassing – …(e) leidinggewing, rigtinggewing en versekering van die kind se opleiding en opvoeding, insluitende godsdienstige en kulturele opleiding en opvoeding, op ‘n wyse wat paslik is by die kind se ouderdom, volwassenheid en stadium van ontwikkeling.”

Die argument word gevoer dat die staat nie tussenbeide kan of mag tree wanneer ouers hul primêre plig van sorg uitoefern nie. Slegs wanneer ouers dit nie doen nie, kan die staat tussenbeide tree.

Daarom word daar geredeneer dat “registrasie” vir tuisonderwys eerder moet wees soos om ‘n geboorte te registreer, dws om die staat in kennis te stel van wat gebeur het.

Hierdie argument is nog nie in die hof getoets nie, aangesien geen tuisskolers al ooit daarvan aangekla is dat hul nie geregistreer het nie en toe hierdie argument in hul verdediging kon gebruik nie, naamlik dat hul keuse om ‘n fundamentele ouerreg en -plig uit te oefen nie sonder goeie rede deur die staat beperk kan word nie.

Die groot vraag wat tuisskolers al vir meer as 25 jaar dronkslaan, is hoe hierdie argument en ander argumente ten gunste van vryheid in tuisonderwys in die hof getoets kan word.

Ons sal kyk na twee maniere waarop dit gedoen kan word: die defensiewe benadering en die offensiewe benadering.

Gebruik die wet om die wet te verander: die defensiewe benadering

In die algemeen is die mees effektiewe manier om die wet in ‘n konstitusionele demokrasie te verander wanneer mens die wet self gebruik om die wet te verander.  ‘n Uitstekende voorbeeld hiervan is die onlangse veldtog om die persoonlike gebruik van dagga te de-kriminaliseer.

Wette teen die besit en gebruik van dagga is reeds sedert 1870 van krag in Suid-Afrika. Hierdie wette het sedert 1994 op die wetboek gebly, en daar was al tienduisende suksesvolle vervolgings vir die besit en gebruik van dagga.

In Augustus 2010 het die polisie ‘n klopjag uitgevoer op ‘n eiendom, en ‘n egpaar is in hegtenis geneem op aanklag van die besit en gebruik van dagga. Hulle het beweer dat hulle die reg het om dagga te besit en te gebruik, solank dit vir persoonlike gebruik is. Hulle het verlof gevra om na die Grondwetlike Hof te appelleer.  Die saak is van die rol geskrap in die landdroshowe, in afwagting van die appèl.

Die egpaar het “tussenbeide getree” in ‘n ander saak wat in 2017 voor die Grondwetlike Hof gedien het, om die wetlikheid van die besit van dagga vir persoonlike gebruik te bepaal. Die reg om dagga vir private gebruik te besit, is in hierdie saak bevestig, en die staat is opdrag gegee om die wetgewing dienooreenkomstig aan te pas.

Hierdie strategie is klaarblyklik die strategie wat die oorgrote persentasie van die tuisonderwysgemeenskap aanvaar het, met ander woorde: wag vir die Staat om op te tree, en reageer dan daarop. Tuisskolers wag vir ‘n provinsiale onderwysdepartement om te probeer om ‘n ouer te vervolg, en sal dan tot aksie oorgaan.

‘n Ander benadering is om ‘n meer offensiewe houding in te neem.

Gebruik die wet om die wet te verander: die offensiewe benadering

In hierdie geval volg ‘n party ‘n offensiewe benadering en bevraagteken ‘n wet. Dit is ‘n baie goeie benadering, mits jy ‘n gesin of persoon het wat gewillig is om die betrokke wet te bevraagteken. Grondwetlike sake het ‘n baie laer kans op sukses wanneer dit ‘n blote abstrakte saak is. Dit werk die beste om ‘n persoon te hê wie se regte benadeel is. Dit beteken dat die een of ander gesin gewillig moet wees om die tyd, energie en geld af te staan om hof toe te gaan.

Die Pestalozzi Trust het hierdie soort benadering oorweeg toe die Beleid op Tuisonderwys bevraagteken is. Daar was egter nie enige gesin wat gewillig was om die party te wees wat die hofsaak maak nie. Dit is heeltemal te verstane, aangesien ons almal die beste belange van ons kinders eerste moet stel, en baie van ons sal meen dat ons nie ons kinders in ‘n groot hofsaak oor onderwys wil betrek, wat uit die aard van die saak hul onderwys juis gaan beïnvloed nie. So ‘n hofsaak sou tegelykertyd ook die Suid-Afrikaanse Skolewet moes bevraagteken, en die uitslag sou draai om wat “registrasie” beteken (dws moet dit meer soos inkennisstelling wees, of moet ‘n amptenaar ‘n ouer “toestemming” gee om te tuisskool).

Bogenoemde is ‘n paar van die vernaamste standpunte wat tuisskolers in die verlede ingeneem het. Dit is egter teoretiese en beginsel-argumente. In ons volgende artikel sal ons kyk na sommige van die praktiese benaderings wat al gevolg is.

Registrasie – Wie het die laaste sê? Deel 2

In die eerste artikel in hierdie reeks sit ons die vernaamste benaderings uiteen wat tuisskolers volg met betrekking tot registrasie vir tuisonderwys met die provinsiale onderwysdepartemente. Alhoewel ons nie akkurate syfers het nie, is volgens selfs die mees optimistiese syfers minder as 20% van tuisskolers geregistreer. Sommige tuisskolers het geregistreer en het nog nooit enige probleme met die kwessie van registrasie gehad nie. In die verlede het tuisonderwysverenigings die standpunt ingeneem dat “registrasie”, dws om toestemming van die staat te verkry om te tuisskool, ‘n fundamentele skending van die regte van ouers en kinders is. Tuisskolers het ‘n tweeledige regstrategie gevolg. Die eerste is om te wag vir die onderwysdepartemente om hulle te probeer vervolg en dan deur die howe te reageer. Die tweede is om, waar moontlik, die DBO in die hof teen te staan. Die probleem met die eerste benadering is dat die DBO nog nooit ‘n tuisskoler vervolg het nie, en die probleem met die tweede benadering is om gesinne te vind wat gewillig is om deur die trauma van ‘n hofsaak te gaan.

In hierdie opvolg-artikel verlaat ons merendeel nou die teoretiese sfeer en betree ons die praktyk.

Ons kyk weer na “Waaroor is die bohaai?”

Sedert die begin van COVID-19 het die getal tuisskolers toegeneem, en baie nuwe tuisskolers volg die CAPS-kurrikulum en gebruik kurrikulumverskaffers. Baie van hierdie tuisskolers oorweeg om ná COVID-19 hul kinders terug te plaas in die skool, en vir hulle is registrasie ‘n praktiese oplossing. Dit is egter nie ‘n regsvereiste dat hulle vir tuisonderwys geregistreer moet wees om in ‘n skool aanvaar te kan word nie. Die kind het ‘n reg op basiese onderwys.

Daar is egter beslis baie praktiese voordele aan registrasie as jy die CAPS-kurrikulum volg en wil terugkeer skool toe. Alhoewel talle ouers probleme ondervind het selfs wanneer al hulle papierwerk in orde is, is dit ongetwyfeld makliker om terug te keer skool toe as jy bewys van registrasie by die onderwysdepartement, oorplasingskaarte, assesserings  op grond van grade en die CAPS-kriteria, en standaardrapporte het.

Alhoewel dit in die praktyk kan slaag, is die benadering nie van nut vir gesinne wat benaderings of kurrikulums gebruik wat ‘n onderwysdepartement moeilik met die CAPS-stelsel gaan versoen nie.

“Jy klop, klop en klop, maar niemand maak oop nie”

Maar ten spyte van hul beste pogings het baie nuwe tuisskolers wat wou registreer, gevind dat dit nie so maklik is as wat dit lyk nie.

Ten spyte van jou beste pogings kan dit gebeur dat jy net eenvoudig nie daarin slaag om te registreer nie. Dit is iets wat ervare tuisskolers al lank gelede uitgevind het. Hulle het al die vorms voltooi en toe maande en gewoonlik jare gewag om geregistreer te word. Dikwels het hulle niks weer gehoor nie.

Baie veteraantuisskolers het na ‘n paar pogings moed opgegee.

Hierdie vertragings kan diegene wat probeer registreer baie angstig maak, veral as hulle graag die opsie wil hê om terug te keer skool toe. Diegene wat hulself in hierdie situasie bevind, het twee probleme:

 • “Wat as ek vervolg word omdat ek tuisskool?” Die beste advies is om seker te maak dat jy rekord hou van jou pogings om te registreer, en gereed is om dit te toon, indien iemand jou ooit sou nader.
 • “Kan my kind weer in die skool aanvaar word?” Wetlik behoort daar geen probleem te wees om jou kind weer terug in die skool te kry nie. Regsargumente seëvier egter nie altyd nie, en dit is die beste om al jou papierwerk in orde te hê. Ons stel voor dat jy professionele ondersteuning kry om seker te maak dat dit wel in orde is.

Die meeste departemente wat gemoeid is met tuisonderwys het te min personeel, en die personeel het ook nie die kapasiteit om die komplekse tuisonderwys-registrasiestelsel te administreer nie. Die werklikheid in die praktyk is dat jy moontlik gaan sukkel om geregistreer te kom, maar jy sal moet deurdruk.

“Gaaf…maar” – Voorwaardelike Registrasie

Navorsing oor die praktyk van tuisonderwys in Suid-Afrika dui klaarblyklik daarop dat baie tuisskolers, veral diegene wie se kinders so pas die skool verlaat het, die CAPS-kurrikulum en CAPS-kurrikulumverskaffers gebruik. Blykbaar verander hulle egter redelik gou na ‘n meer eklektiese benadering, en laat vaar hulle CAPS en die kurrikulumverskaffers, of volg dan ten minste nie die hele program nie.

Hierdie gesinne ervaar baie min probleme wanneer hulle aanvanklik registreer, omdat hulle die skooltipe stelsel gebruik waarmee die onderwysdepartemente gemaklik is. Eers wanneer assesserings plaasvind of wanneer hulle herregistreer, duik daar probleme op.

Tuisskolers wat nie CAPS volg nie en wat alternatiewe kurrikulums volg, kan egter meer probleme ondervind wanneer hulle registreer. Die versoeking hier sal wees om te registreer asof jy CAPS gaan gebruik en asof jy gewillig is om aan die assesseringsvereistes te voldoen wat met CAPS saamhang, selfs indien jy in werklikheid jou eie ding gaan doen. Die gevaar daarmee om dit te doen, is dat jy gedwing kan word om aan CAPS te voldoen of dat jou registrasie vir tuisonderwys ingetrek kan word.

Selfs as jy toegelaat sou word om te registreer terwyl jy ‘n alternatiewe kurrikulum of benadering gebruik, moet jy duidelikheid verkry oor hoe jy geassesseer sal word. Die enigste redelike wyse om diegene te assesseer wat nie CAPS gebruik nie is òf om geassesseer te word volgens die stelsel wat jy gebruik (byvoorbeeld Charlotte Mason of Montessori), òf deur ‘n opvoedkundige sielkundige òf deur middel van ‘n gestandaardiseerde assessering wat geletterdheid en gesyferdheid meet.

Tuisskolers wat nie CAPS gebruik nie, behoort dit duidelik te maak wanneer hulle registreer, en seker maak dat dit aangeteken is in hulle registrasie, sodat hulle nie later gedwing word om aan CAPS te voldoen nie. Dit word dikwels ‘n “voorwaardelike registrasie” genoem.

Jy kan nie gedwing word om aan onredelike vereistes te voldoen wat nie in jou kind se beste belang is nie, selfs as jy geregistreer is nie. Dit is egter baie makliker om jou regte te beskerm as jy dit van die begin af duidelik maak dat jy onder sekere voorwaardes registreer, byvoorbeeld dat jy nie CAPS gaan gebruik nie, en dat jy eenstemmigheid wil bereik oor die wyse waarop jou kind geassesseer gaan word.

As jy gaan registreer onder sekere voorwaardes wat jy stel, moet jy seker maak dat jy ondersteuning het wanneer jy dit doen.

Een beswaar teen “voorwaardelike registrasie” is dat ‘n ouer deur te registreer die beginsel prysgee dat dit die ouer is wat besluit om tuisonderwys te doen en nie die staat wat die ouer toestemming gee om dit te doen nie. Diegene wat glo dat die staat nie toestemming behoort te gee nie, vrees dat as jy eenmaal toegee dat die staat wel toestemming kan gee, jy dan implisiet aanvaar dat die staat ook toestemming kan weerhou. Dit is nou weer ‘n bietjie teoreties, maar dit is wel een rede waarom baie mense nie registreer nie.

Uitstel van die Registrasiebesluit

In die verlede het baie ouers die besluit om te registreer uitgestel totdat hulle deur onderwysamptenare genader word. Die Provinsiale Onderwysdepartement (POD) sal in so ‘n geval kennis gee dat jy aan die skoolpligwetgewing moet voldoen. Voor daardie kennisgewing moet die POD:

1) die redes vasstel waarom jou kind nie skool bywoon nie, en

2) gepaste stappe neem om die situasie reg te stel, en

3) slegs wanneer hierdie twee stappe misluk, die kennisgewing uitreik[1].

Tydens hierdie ondersoektydperk sal ouers dus die redes uiteensit waarom hul kind nie skool bywoon nie, asook die redes waarom hulle nie aan die registrasievereistes kan voldoen nie. Ouers sal dan redeneer dat een van die gepaste stappe is dat die departement hul kind vir tuisonderwys moet registreer op die voorwaardes waarmee daar met die ouers ooreengekom is (indien die voorwaardes in die beste belang van die kind is).

Die handelinge van departementele amptenare moet soos volg wees:

• Wettig (en dit sluit in dat hierdie besluit in die beste belang van die kind moet wees, want dit is ‘n sleutelvereiste van die Grondwet),

• Redelik, en

• Prosedureel billik (dit sluit in dat jy die geleentheid kry om jou saak ten volle te stel, dat die POD onbevooroordeeld moet wees in hulle besluite, en dat die POD redes moet gee vir hulle besluit).

Wanneer jy weet wat hulle besluit het en die redes vir hulle besluit ook het, kan jy appelleer teen daardie besluit, eers deur die interne prosesse van die departement en dan deur die howe.

Dit is ‘n ope vraag of die provinsiale onderwysdepartemente al ooit ‘n ondersoek geloods het oor waarom ‘n tuisskoler nie skool bywoon nie of nie geregistreer is nie. Tot op datum is daar nog nie so-iets gerapporteer nie. 

Die Direkteur-Generaal van die DBO het onlangs verklaar dat alhoewel hy graag ouers wie se kinders nie skool bywoon nie, sou wou vervolg, die SAPD nie die hulpbronne het om die ouers te vervolg nie. Die vraag is dan wat die doel van ‘n wet is wat die staat nie kan afdwing nie.

Die Howe sal die laaste sê hê

Die kwessie van registrasie het van tyd tot tyd al skeuringe in die tuisskoolgemeenskap veroorsaak.

In die jare 2000 was daar ‘n sterk beweging onder sekere Christengroepe wat registrasie onder alle omstandighede voorgestaan het. Hulle het beweer dat mens godsdienstig verplig is om “aan die keiser te gee wat die keiser toekom”,  en het geglo dat as hulle dit sou doen, die Staat se standpunt wonderbaarlik sou verander.

Meer onlangs is argumente voorgehou dat registrasie “wet” is. Wat dikwels ontbreek in hierdie argumente is die vraag “Kan daardie wet in werklikheid afgedwing word?”, of om dit anders te stel: as die DBO al hulle sake agtermekaar het, waarom vervolg hulle nie tuisskolers nie? Dit is immers waar tuisskolers al die afgelope 20 jaar en langer voor wag. Afgesien van die kwessie van die polisie se gewilligheid om betrokke te raak, sou die DBO of die provinsiale onderwysdepartemente die howe kon nader vir ‘n hofbevel, soos die POD’s al gedoen het in die geval van ongeregistreerde onafhanklike skole. Die basiese probleem is dat die wet, soos dit nou staan, baie moeilik is om af te dwing, indien nie onmoontlik nie. Dit is ‘n groot dryfveer agter die BELA Bill, naamlik om die DBO se regsake in orde te kry. Die BELA Bill sal ‘n wet wees wat onbuigsaam afgedwing kan word, teenoor ‘n beleid wat buigsaam toegepas moet word, wat die situasie tans is.

Wanneer en as die BELA Bill wet word, is dit meer waarskynlik dat ons hofsake sal sien en ‘n antwoord sal kry op die groot registrasiedebat.

Enigiemand wat enige praktiese ondervinding van litigasie het, weet dat ‘n mens nie vooraf kan sê wat die finale uitspraak van die hof gaan wees voor die hoogste hof uitspraak gegee het nie. (Dit het per slot van rekening nogal gelyk of jy in die tronk gaan beland as jy in besit van dagga betrap sou word.) Die kwessie van registrasie vir tuisonderwys sal eers finaal uitgesorteer wees wanneer die kwessie voor die Grondwetlike Hof gedien het. Tot dan is alle opinies daaroor, hierdie huidige een ingesluit, blote bespiegeling.

[Redaksienota van die Pestalozzi Trust: Alle regsinligting in hierdie artikel is bedoel slegs vir algemene inligtingsdoeleindes. Dit is nie ‘n plaasvervanger vir regsadvies van ‘n prokureur wat gelisensieer is om in jou jurisdiksie te praktiseer nie, en wat kennis dra van jou spesifieke regskwessie nie, en jy behoort nie staat te maak op sulke regsinligting nie. Lede van die Pestalozzi Trust word aangeraai om die Trust te kontak, wat julle sal bystaan, en julle, waar nodig en waar van toepassing, in aanraking sal bring met ‘n geregistreerde lid van die regsprofessie. Hou in gedagte dat die koste van Trustlede deur die Trust gedek word.]


[1] South African Schools Act 1996.

s3(5) If a learner who is subject to compulsory attendance in terms of subsection (1) is not enrolled at or fails to attend a school, the Head of Department may—

(a) investigate the circumstances of the learner’s absence from school;

(b) take appropriate measures to remedy the situation; and

(c) failing such a remedy, issue a written notice to the parent of the learner requiring compliance with subsection (1).

Stop die Council of Education Ministers voor hulle die BELA Bill goedkeur

10

DIE TYD IS MIN

Die Departement van Basiese Onderwys maak gereed om een van die dae die BELA Bill aan die Council of Education Ministers (CEM) voor te lê. Jou provinsiale minister van onderwys of LUR (MEC) sit op die CEM, en dit is nou jou LAASTE KANS om jou provinsiale minister te versoek om jou saak by die Nasionale Minister te bepleit.  As jou verkose verteenwoordiger (of jy vir hulle gestem het of nie) moet die Minister die sienings van die mense in die provinsie verteenwoordig.

VRA DIE MINISTER OM SY/HAAR PLIG TE DOEN en aan die Nasionale Minister oor te dra wat die tuisskolers in jou provinsie dink van die BELA Bill.

Jy moet ONMIDDELLIK OPTREE om die vryheid in tuisonderwys te beskerm teen die indringerige BELA Bill.

Die BELA Bill het baie aandag getrek en teenkanting gekry toe dit vir die eerste gepubliseer is, maar die tyd het verbygegaan, die media het belangstelling verloor, COVID het ons lewens omver gewerp en die meeste van ons het vergeet daarvan. Maar…

DIE BELA BILL IS TERUG!!!

Deur die toedoen van het die DBO al ‘n paar belangrike veranderinge aan die Bill aangebring, maar dit verander nie die feit nie dat :

 1. As dit wet word, sal die DBO tuisskolers kan vervolg, en jy sal gewillig moet wees om jou tuisonderwys in die hof te verdedig.
 2. ‘n Amptenaar sal besluit of jy geskik is vir tuisonderwys.
 3. Jou kind sal teen die kriteria van die Nasionale Kurrikulumstelling/CAPS geassesseer word. Kyk die artikels CAPS1 en CAPS2 vir ‘n bespreking van hierdie punt.

Maar JY KAN IETS DOEN

Die DBO beweer in die openbaar en in die parlement dat hulle slegs wette maak wat op navorsing gebaseer en wetenskaplik gefundeer is. Die Pestalozzi Trust het oor die afgelope 20 jaar herhaalde male ‘n beroep op die Departement gedoen om navorsing te doen oor tuisonderwys.

In 2015 het die Departement besef dat navorsing oor tuisonderwys nodig is. Die Departement se eie konsultant het gesê dat betroubare inligting oor tuisonderwys sou eers deur onafhanklike navorsing ingewin moes word voor enige veranderinge aan die wet aangebring kan word.

Dit is ‘n omslagtige manier om te sê dat mens nie wette moet maak oor dinge wat jy nie verstaan nie, en dit is wat die Departement se eie kenner vir hulle gesê het. Kortom:

GEEN NAVORSING – GEEN BELA BILL NIE

Jou provinsie se LUR (MEC) vir Onderwys of  Minister van Onderwys moet van jou af hoor dat hulle op die heel minste, nie die BELA Bill sal goedkeur nie, tot tyd en wyl die DBO geloofwaardige navorsing oor tuisonderwys gedoen het.  

DIE TYD RAAK MIN: STUUR ‘N BRIEF, ASB

Die Pestalozzi Trust het ‘n stelsel ontwikkel wat jou in staat stel om maklik ‘n dringende brief aan jou MEC te stuur, waarin jy hom inlig dat die BELA Bill geen navorsing het om hierdie verandering van die wetgewing te ondersteun nie. Sit ook uiteen waarom jy gekant is teen die BELA BILL.

Die Trust het die saak met die DBO beredeneer, maar die argumente wat die Trust voorlê word afgemaak as die siening van ‘n paar onvergenoegde tuisskolers. BEWYS HULLE VERKEERD.

Ons doen ‘n beroep om tuisskolers om in groot getalle saam te staan om die DBO en die Provinsiale Onderwysdepartemente te wys dat die OORGROTE MEERDERHEID van ons die BELA BILL VERWERP.

Hierdie geveg is jou generasie se geveg: KAN JOU KINDERS EN KLEINKINDERS OP JOU REKEN?

DIT GAAN JOU NET ‘N PAAR MINUTE NEEM…

Ons het ‘n spesiale platform geskep wat outomaties vir jou ‘n brief sal genereer. Jy hoef net die verlangde inligting in te vul en aan jou provinsiale MEC te verduidelik (die boodskap sal outomaties aan die Nasionale Minister, Min. Angie Motshekga gekopieer word) :

 1. WAAROM JY BESWAAR MAAK DAARTEEN DAT ‘N AMPTENAAR BESLUIT OF JY GESKIK IS VIR TUISSKOOL OF NIE!!!
 2. HOE JOU KIND BAAT BY TUISONDERWYS!!!
 3. Waarom DIT NIE JOU KIND GAAN BAAT OM VOLGENS CAPS GEASSESSEER TE WORD NIE!!!

JA, EK WIL VEG VIR VRYHEID IN TUISONDERWYS; HOE STUUR EK ‘N BRIEF?

Om ‘n brief te stuur, hoef jy net op hierdie skakel te klik. Vul jou naam en e-posadres in vorm in, en skryf ‘n paragraaf waarin jy jou redes gee waarom jy die BELA Bill verwerp.

SAL DIE DBO WEET WIE DIE BRIEF GESTUUR HET?

NEE; dit sal ‘n ANONIEME BRIEF wees. Net die Trust sal weet dat jy ‘n brief gestuur het.  

Hoe sal my brief lyk wat na die Minister toe gaan? Wanneer die Minister dit ontvang, sal jou brief só lyk .

Moet jou nie bekommer nie – jy sal nie met die MEC/Minister hoef te vergader nie. Die Trust sal namens jou die vergadering bywoon, en tuisonderwysverenigings en tuisonderwys-ouers uitnooi. As ons daarin slaag om uitgenooi te word, en jy graag ook die vergadering wil bywoon, laat ons asseblief weet.

Soos ons hierbo gesê het, hou die platform van die Pestalozzi Trust ook ‘n rekord van al die briewe wat gestuur word, sodat dit as getuienis gebruik kan word in enige hofsaak. Jou kontakinligting sal veilig in ‘n verborge lêer slegs op die Pestalozzi Trust-webblad bewaar word ; dus sal jy jou nie hoef te bekommer daaroor dat jou besonderhede êrens gaan uitlek nie.

AKSIE DRINGEND NODIG

Hierdie alarm is ‘n ORANJE ALARM; dringende AKSIE is NOU NODIG om te keer dat die situasie versleg.  Selfs as die BELA Bill by die CEM goedgekeur word, sal dit nog nie wet wees nie, en ons sal voortgaan om daarteen te veg terwyl dit vir die parlement voorberei word en ook wanneer dit voor die parlement kom, maar KOM ONS STOP DIE BELA BILL NET HIER!

DANKIE DAT JY DIE TYD NEEM OM TUISONDERWYS TE HELP BESKERM.

Moet ek CAPS doen? Deel 2

3

(Deur Christopher Cordeiro, LearnFree: Gasskrywer)

Die vraag op alle nuwe tuisskolers se lippe, veral dié wat uit ‘n skoolomgewing kom, is: “Moet ek CAPS doen?” Noudat die Beleid op Tuisonderwys gepubliseer is en die voorgestelde BELA Bill op pad is om gepromulgeer te word, is dit ‘n vraag wat heelwat ervare tuisskolers ook vra. Die antwoord hierop behoort doodreguit en eenvoudig te wees, maar soos baie aspekte van die regulering van tuisonderwys is dit helaas nie eenvoudig nie.

Een probleem is dat dit soos een van daardie nare eksamenvrae is met ‘n deel a) en ‘n deel b). Deel a) is “Moet ek CAPS doen?” en deel b) is “Sal my kind volgens CAPS-standaarde geassesseer word?”In b) is die toets om geregistreer te bly, want as jou kind ‘n assessering “druip”, kan daar ‘n ondersoek geloods word, en kan jou registrasie ingetrek word.[1]

In die eerste deel van die artikel het ons ‘n amperse agterstevoor proses begin, en eers gekyk na hoe jou kinders geassesseer sal word as hulle geregistreer is, sonder om aandag te gee daaraan of ‘n provinsiale onderwysdepartement dit as ‘n registrasievereiste stel om CAPS te doen of nie.

Nou gaan ons dit omswaai, en by die begin begin (want volgens die“Sound of Music” is “the very beginning” ‘n baie goeie plek om te begin). Ons gaan kyk na hoe om in die eerste plek geregistreer te kom.  Ons sal dan kyk na hoe om jou kind se beste belange en reg op onderwys te beskerm.

Diegene wat probeer registreer, kan een van drie roetes volg: òf jy sal ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrikulum gebruik, of jy sal ‘n alternatiewe kurrikulum of benadering volg, of jy sal eers “de-school”, en dan besluit watter kurrikulum of benadering om te kies.

As jy registreer, en ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrikulum gebruik, behoort registrasie nie te veel van ‘n probleem te wees nie, ten minste nie wat die keuse van ‘n kurrikulum betref nie. In hierdie scenario sal jy òf die dienste van ‘n kurrikulumverskaffer gebruik, òf ‘n selfdoen-benadering volg.

Registrasie met ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrikulum

Registrasie met ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrikulum: die kurrikulumverskafferroete

Aangesien dit onwaarskynlik is dat jy enige navrae oor jou keuse van kurrikulum sal kry, hoef jy net op die assessering te fokus.

In die algemeen behoort jy seker te maak dat jou kurrikulumverskaffer ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrikulum aanbied, en dat jou verskaffer bewus is van die jongste vereistes, indien daar enige veranderinge was ten opsigte van die wyse waarop assessering gedoen moet word.

Indien jy ‘n kurrikulumverskaffer gebruik en om die een of ander rede nie in staat gaan wees om aan die assesseringsvereistes te voldoen nie, moet jy dit met die kurrikulumverskaffer bespreek, en hul ondersteuning verkry wanneer jy by die DBO registreer. Maak ook seker dat alle spesiale reëlings op skrif gestel word, en hou ‘n kopie daarvan. As jy van kurrikulumverskaffer verander, moet jy seker maak dat jy ‘n rekord van alle konsessies het waarop daar ooreengekom is.

Dit kan ook wees dat jy besware het teen sekere dele van die kurrikulum (tipies teen sekere dele van Lewensoriëntering). In hierdie geval moet jy jou kurrikulumverskaffer op skrif in kennis stel dat jou kind nie enige werkopdragte of assesserings oor daardie dele sal doen nie.

Jou kurrikulumverskaffer sal moontlik hulle interne stelsels moet volg, en jou nie die buigsaamheid kan bied wat jy verlang nie. In daardie geval moet jy eerder van verskaffer verander as om te kompromitteer.

Registrasie met ‘n nie-CAPS-ooreenstemmende kurrikulum: die doen-dit-self-roete

Die kurrikulum en die verskillende werkboeke kan gratis van die DBO-webblad afgelaai word. Dit is dus moontlik om nie ‘n kurrikulumverskaffer te gebruik nie, maar nog steeds CAPS-ooreenstemmend te wees. Ons is selfs bewus van ‘n paar gevalle waar provinsiale amptenare gesorg het dat die departement se vakspesialiste tuisskolers bystaan. Dit is egter van kardinale belang om seker te maak dat jy weet hoe jou kind geassesseer gaan word, en om eenstemmigheid te hê oor hoe dit sal plaasvind.

As jy met ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrikulum registreer, en nie ‘n kurrikulumverskaffer gebruik nie, gaan jy waarskynlik nie baie haakplekke teëkom nie, maar dit gaan ‘n probleem wees wanneer die assessering aan die einde van die jaar en van die fase gedoen moet word.

Jy sal ‘n “kompetente assessor” gebruik, alhoewel dit kan gebeur dat sommige kurrikulumverskaffers ook hierdie jaareinddiens verskaf. Die ouer neem die direkte verantwoordelikheid om aan die assesseringsvereistes te voldoen. Ouers wat ‘n kurrikulumverskaffer gebruik, kry terugvoer deur die loop van die jaar. As die wyse waarop hulle assesseer dus nie die DBO se goedkeuring wegdra nie, sal dit waarskynlik vroeg geïdentifiseer word. Waar daar nie deurlopende terugvoer is nie, kan die gesin ‘n skok kry aan die einde van die jaar as die kompetente assessor meen dat hulle nie aan die vereistes voldoen het nie. Dit kan tot ‘n baie lelike situasie lei, waar ‘n kind die vereiste vaardigheide bemeester het, maar waar die assessor aanbeveel dat die kind die graad herhaal omdat die kind nie al die vereiste “werk” voltooi het nie.

Hopelik sal toegeeflikheid en gesonde verstand seëvier. Waarskynlik sal die assesseringsvereistes aanvanklik nie streng toegepas word nie, alhoewel dit strenger toegepas kan word namate die onderwysdepartemente meer beheer oor die proses verkry.

‘n Ander moontlikheid is dat ‘n kind met ‘n nie-CAPS-ooreenstemmende kurrikulum geregistreer word.

Registrasie met ‘n nie-CAPS-ooreenstemmende kurrikulum

Diegene wat nie-CAPS-ooreenstemmende kurrikulums gebruik, kan voor twee struikelblokke te staan kom. Die eerste een is om jou kind geregistreer te kry met die kurrikulum wat jy gekies het, en die tweede is om aan die assesseringsvereistes te voldoen.

Die Trust is bewus van gevalle waar tuisskolers wat alternatiewe kurrikulums gebruik by provinsiale onderwysdepartemente vir tuisonderwys geregistreeer is. Ons het ook al lede wat ‘n alternatiewe kurrikulum gebruik, bygestaan met registrasie.

‘n Probleem is dat die onderwysprogram wat jou kind volg volgens die Beleid op Tuisonderwys die volgende moet dek: “the acquisition of content and skills at least comparable to the relevant national curriculum outcomes as determined by the Minister …”.[2]

Die uitkomstes is vervat in die National Curriculum Statement (kyk die bespreking daarvan in die eerste artikel). Die inhoud, konsepte en vaardighede wat vereis word, word in die CAPS-dokumente vir elke vak gelys.

‘n Onderwysamptenaar sal moet bepaal of jou gekose kurrikulum dieselfde inhoud, konsepte en vaardighede as die CAPS-kurrikulum dek. Daarbenewens sal jy dieselfde vakke moet dek as wat in CAPS gedoen word.

Die assesseringsbeleid van die DBO sit uiteen hoeveel vakke jou kind moet neem en wat daardie vakke moet wees. Jou kind moet vir ‘n sekere aantal vakke per fase geregistreer wees. Hierdie vakke is dieselfde vakke as dié wat normaalweg op skool gedoen word. Kyk op bladsy 14 van die DBE Booklet vir die lys. Daar is geen keusevakke nie, behalwe die keuse van die tweede taal, van Graad R tot Graad 9. Soos vermeld in die eerste deel van hierdie artikel, verwelkom die DBO dit dat jou kind ekstra vakke neem, maar die kind moet minstens die vereiste vakke neem. As ‘n kind al die vereiste CAPS-vakke doen, is dit onwaarskynlik dat die gemiddelde kind tyd sal hê om enige verdere vakke te doen wat hom interesseer. Dit bots met ‘n sleutelaspek van baie tuisskoolprogramme, naamlik dat die kind se belangstellings gevolg word. Daar is in hierdie opsie geen werklike keuse nie, en dit is sinloos om “toegelaat” te word om ekstra vakke te neem. Daarbenewens kan ‘n kind se liefde vir leer ‘n knou kry as die kind gedwing word om vakke te bemeester waarin die kind nie geïnteresseerd is nie.

Dit is onwaarskynlik, minstens aan die begin, dat onderwysamptenare die tyd sal afstaan om te bepaal of jou kurrikulum dieselfde uitkomstes as CAPS bereik. Mens kan jou kwalik voorstel dat amptenare deur bladsy op bladsy van verskillende kurrikulumgidse sal werk om die relevante uitkomstes vas te stel. Hulle sal meer waarskynlik so tevrede wees dat jy wel geregistreer het dat hulle ‘n toegeeflike houding sal hê.

Hulle sal waarskynlik kyk hoeveel vakke jou kind neem, aangesien dit maklik is om na te gaan, en as jou kind nie die vereiste CAPS-vakke neem nie, kan dit probleme skep.

‘n Pluspunt is dat na vele gesprekke en bevraagtekening van die grondwetlikheid daarvan om die nasionale kurrikulum af te dwing, die DBO die voorgestelde BELA Bill verander het sodat dit lees dat die verkose program slegs “predominantly [should] cover the content and skills of the national curriculum”.[3] Dit is ‘n aanmerklike toegewing, alhoewel dit nie ver genoeg gaan nie, en nie algehele vryheid van kurrikulumkeuse waarborg nie. Die BELA Bill is nog nie wet nie, en hierdie bepaling is nog nie van krag nie. Maar omdat die DBO dit toegegee het, is dit onwaarskynlik dat amptenare die strenger voorskrifte van die Beleid sal afdwing. Verder kan amptenare natuurlik hulle diskresie gebruik en die meer toegeeflike bepalings van die BELA Bill volg, al is dit nog nie wet nie, aangesien die Beleid slegs beleid en nie wet is nie.

‘n Kind wat ‘n nie-CAPS-ooreenstemmende kurrikulum volg, sal geassesseer word volgens die standaarde van die National Curriculum Statement. Dit is belangrik om deel 1 van hierdie artikel weer te lees wat die drie aspekte van assessering uiteensit, naamlik: Wat sal geassesseer word? Hoeveel vakke moet geneem word? En hoe sal die assessering gedoen word?

Assessering kan ‘n probleem skep, want hierdie kinders sal nie noodwendig die vaardighede, konsepte en inhoud  bemeester het wat CAPS vereis nie. Hierdie leerders kan die inhoud en vaardighede moontlik op ‘n ander tydstip en in ‘n ander volgorde bemeester. Hulle kan moontlik ook van sekere areas geen kennis dra nie, maar weer diepgaande kennis oor ander areas hê.

Die benadering en houding van die “kompetente assessor” sal van kernbelang wees.

Om nie ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrikulum te gebruik, skep ernstige uitdagings, maar dit wat in jou tuisonderwysprogram gebeur, is nie primêr afhanklik van jou kurrikulum nie.

Maar ek gebruik nie ‘n kurrikulum nie

As jou tuisonderwysprogram ‘n alternatiewe benadering volg, soos Eklekties, Charlotte Mason of Selfgerigte Leer, en jy geen kurrikulum gebruik nie, of verskillende kurrikulums eerder as hulpbronne gebruik, in plaas van as ‘n manier om die leerwerk te orden , kan jy sukkel om jou kind geregistreer te kry. Dit gaan waarskynlik ‘n bietjie meer interaksie met die onderwysdepartement verg.

Die belangrikste ding om te onthou, is dat jy twee aspekte het om aan te spreek, naamlik a) om eenstemmigheid te bereik dat jou program aanvaarbaar is (wat neerkom op vrystelling van die vereiste om die inhouds-, vaardigheids- en konseptuele vereistes van CAPS na te kom) en b) wanneer assessering plaasvind, ‘n vrystelling van die vereistes van die National Curriculum Statement.

Ons is nie bewus van enigiemand wat die Selfgerigte Leer of Unschooling-benadering volg, en wat gepoog het om te registreer, en daarin geslaag het nie. As jy dit wel reggekry het, of weet van iemand wat het, sal ons graag van jou wil hoor.

In die praktyk

Teen die agtergrond van hierdie probleme is ons nou gereed om die meer praktiese sy van die vraag aan te pak, naamlik hoe om jou en jou kind se regte te beskerm.

Die beste tyd om dit te doen, is die oomblik wanneer jy registreer. Dit klink baie vreesaanjaend, maar hou in gedagte dat die registrasievereistes net beleid is en nie wet nie. Dit moet nie eng toegepas word nie; hierdie vereistes behoort onderhandelbaar te wees.

Beskerm jou kind se beste belange

‘n Belangrike beginsel is om nie dit wat vir jou kind werk te verander, net sodat jy deur irrasionele hoepeltjies kan spring wat die lewe vir amptenare vergemaklik nie. Amptenare behoort hul vereistes aan te pas by dit wat werk. ‘n Sleutelkonsep om in gedagte te hou, is dat jy moet seker maak dat die beste belange van jou kind gedien word. As jy hierop begin toegee in die hoop om daardeur hul guns te wen, verminder jy die kans dat amptenare jou saak met ‘n oop gemoed sal oorweeg. Tesame met die beginsel om nie jou kind se beste belange in gevaar te stel nie, sal jy iemand nodig hê om jou te ondersteun. Die Pestalozzi Trust kan jou bystaan; kontak die Trust voor jy registreer, sodat jy die nodige ondersteuning kan kry.

Vul jou vorms volledig in

Jy kan jou kind se beste belange beskerm deur jou registrasievorm volledig in te vul en presies te beskryf watter kurrikulum of benadering jy volg. Dit is beter om dit openhartig mee te deel, en daar en dan die haakplekke uit te sorteer, as om op ‘n later stadium misverstande met die onderwysdepartemente te moet opklaar. Indien enige valse inligting op jou vorm ingevul word, moet die onderwysdepartement jou kind se registrasie terugtrek. [4]

Maak seker van al die vereistes

Een van die voorwaardes wat die DBO stel, is dat tuisskolers tuisonderwys moet verstaan, en ten volle die verantwoordelikheid moet aanvaar vir die implementering van tuisonderwys. [5]

Wanneer jy jou registrasievorm indien, sal daar van jou verwag word om die volgende verklaring te onderteken:

I (name of parent/guardian) hereby declare that I have read section 3(1) and 51 of the South African Schools Act, 1996 together with the Policy on Home Education. I further declare that I understand and accept the responsibility to provide, monitor and assess the home education of my child and that I have supplied full and correct information.”

Moet dit nie onderteken alvorens jy doodseker is dat jy al die aspekte van jou verantwoordelikhede verstaan nie.

Opsomming

Tuisskolers wat by die provinsiale onderwysdepartemente probeer registreer, kan hulself in een van die volgende posisies bevind:

1. Volg ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrrikulum van ‘n kurrikulumverskaffer. In hierdie geval moet jy seker maak dat jou kurrikulumverskaffer op datum is met al die jongste vereistes en veranderinge. Hou ook in gedagte dat assesseringsvereistes mettertyd strenger kan word. Die Trust is bewus van ‘n sekere verskaffer wat kla dat ouers hul kinders se werk te toegeeflik merk en dat ouer-geassesseerde punte verskil van die verskaffer-geassesseerde punte. As so ‘n houding mettertyd ‘n tendens word, kan dit gebeur dat die DBO ouers nie toelaat om hul eie kinders te assesseer nie

2. Volg ‘n CAPS-ooreenstemmende kurrrikulum volgens ‘n doen-dit-self-benadering. In hierdie geval moet jy seker maak dat jy bewus is van al die assesseringsvereistes. As jy hiervan wil afwyk, moet jy dit met die onderwysdepartement bespreek en seker maak dat jy van alle konsessies ‘n rekord op skrif het.

3. Volg ‘n nie-CAPS-ooreenstemmende kurrrikulum. In hierdie geval moet jy sorg dat jou kurrikulum aanvaar word en dat daar eenstemmigheid is oor hoe jou kind geassesseer gaan word.

4. Gebruik nie ‘n kurrikulum nie. As jy nie ‘n kurrikulum gebruik nie, is die uitdagings dieselfde as wanneer jy ‘n nie-CAPS-ooreenstemmende kurrrikulumgebruik. Jy sal egter waarskynlik meer probleme optel as ‘n gesin wat wel ‘n kurrikulum gebruik.

Die CAPS-uitkomstes kan ook ‘n (stadig verskuiwende) bewegende teiken wees, en daarom is dit baie belangrik om tred te hou met alle veranderinge. Byvoorbeeld: Tans is daar sprake van ‘n derde taal wat ingesluit moet word. Kurrikulumverskaffers moet jou op hoogte hou van die veranderinge, maar as jy ander benaderings gebruik, sal jy self op hoogte moet bly van die veranderinge.

As jou kind die assessering “druip”, kan jy op enige stadium appelleer. Trust-lede moet die Trust onmiddellik kontak as dit gebeur, sodat hulle alle moontlike ondersteuning kan ontvang wat hulle verlang.

Om hierdie situasie te vermy, is dit gebiedend noodsaaklik om wanneer jy jou registrasievorm indien eenstemmigheid met die onderwysamptenare te bereik oor hoe jou kind geassesseer gaan word. 

Die hoofsaak met assessering is om seker te maak dat die departement saamstem met jou metode van assessering, dat daardie ooreenkoms op skrif gestel word en dat jy ondersteuning het wanneer jy probleme optel.

Ken jou regte as ‘n burger. As jy enigsins besorg is daaroor dat jou kinders se regte moontlik geskend word wanneer jy registreer, beveel ons ten sterkste aan dat jy jou prokureur kontak. As jy ‘n lid van die Trust is, kontak die Trust. As jy nie ‘n lid van die Trust is nie, stel ons voor dat, indien jy nie jou eie prokureur wil gebruik nie, jy by die Trust aansluit vóór jy in ‘n konfliksituasie met ‘n amptenaar, die POD of die DBO beland.

[Belangrik: Alle regsinligting in hierdie artikel is bedoel slegs vir algemene inligtingsdoeleindes. Dit is nie ‘n plaasvervanger vir regsadvies van ‘n prokureur wat gelisensieer is om in jou jurisdiksie te praktiseer nie, en wat kennis dra van jou spesifieke regskwessie nie, en jy behoort nie staat te maak op sulke regsinligting nie. Lede van die Pestalozzi Trust word aangeraai om die Trust te kontak, wat julle sal bystaan, en julle, waar nodig en waar van toepassing, in aanraking sal bring met ‘n geregistreerde lid van die regsprofessie. Hou in gedagte dat die koste van Trustlede deur die Trust gedek word.]


[1] Clause 18(6)(2) “A report from a competent assessor which shows that a learner has not met the minimum outcomes and standards at the end of the phase assessed by the competent assessor may provide grounds for a review of a learner’s registration for home education …” Policy on Home Education 2018.

[2] Clause 13(1)(b)(ii) Policy on Home Education 2018.

[3] Clause 35 s51(2)(b)(iii) “…the proposed home education programme is suitable for the learner’s age, grade level and ability and predominantly covers the acquisition of content and skills at least comparable to the relevant national curriculum determined by the Minister …” Basic Education Laws Amendment Bill (BELA Bill) 2017.

[4] Clause 24(2) “The HOD must withdraw a learner’s registration for home education if, after enquiry, the HOD is satisfied that: (a)  information contained in the application for registration has been misrepresented …” Policy on Home Education 2018.

[5] Clause 13 (1)(a) “… the parent understands home education, accepts full responsibility for the implementation of home education for her or his child; …” Policy on Home Education 2018

Moet ek CAPS doen? Deel 1

0

(Deur Christopher Cordeiro, LearnFree: Gasskrywer)

‘n Tuisskoler wat ondersoek instel na registrasie vir tuisonderwys by een van die provinsiale onderwysdepartemente sou verwag dat hierdie vraag ‘n eenvoudige, ongekompliseerde antwoord sal hê. Maar soos omtrent alles wat met registrasie te doen het, is dit nie so nie. Dit is een van die moeilikste vrae om te beantwoord, en die rede is waarskynlik omdat die idee dat daar kinders in Suid-Afrika kan wees wat nie CAPS doen nie vir die meeste mense ‘n skok sal wees.

Dit is so ‘n komplekse vraag dat dit in twee dele beantwoord gaan word. In die eerste deel sal ons “assessering” hanteer, en in deel twee bespreek ons hoe om met jou gekose program te registreer. Dit klink agterstevoor, maar jy sal sien dat dit baie belangrik is om jou einddoel in gedagte te hou as jy hierdie vraag wil beantwoord. In die tweede deel van die artikel sal ons ook kyk na hoe jy jou en jou kind se tuisonderwysregte kan beskerm wanneer jy registreer.

Die vreemdste aspek van die vraag “Moet ek CAPS doen?” is dat 99% Suid-Afrikaners wie se kinders in die skool is dit nooit sou vra nie. Die blote idee dat jy en jou kind ‘n keuse sou hê oor die kurrikulum wat julle volg, is iets wat die meeste Suid-Afrikaners nog nooit aan gedink het nie. Die meeste onafhanklike skole volg ook CAPS en die handjie vol wat dit nie volg nie, probeer so hard as moontlik konformeer aan CAPS.

Maar die vryheid om ‘n kurrikulum of benadering te kies, vorm die grondslag van tuisonderwys. Selfs al is dit nie die rede waarom almal tuisskool nie, lyk dit of navorsing in Suid-Afrika aandui dat die meeste tuisskolers baie gou nadat hulle begin het aanpassings aan hul opvoedkundige program maak. 

Wanneer jy sê: “My kinders doen nie CAPS nie”, sal jy in alledaagse geselskap as ‘n vreemde en moontlik gevaarlike skepsel gebrandmerk word – alhoewel afkeur moontlik gou in jaloesie sal verander. Nadat jy jou vriende en familie vertel het dat jou kinders nie CAPS doen nie, sal die volgende vraag waarskynlik wees: “Maar KAN jy so maak?”

“Wel, natuurlik kan jy”, sal jy wil antwoord. Het jy nie so pas aan jou kinders verduidelik wat die verskil tussen kan en mag is nie?“Jy kan jou sussie se Barbie aan die boom ophang, maar jy mag nie”. Wat vriende en mede-tuisskolers jou dus eintlik vra, is of jy mag.

Dit is nou hier waar dinge gekompliseerd raak. Natuurlik – as jy nie geregistreer is nie, kan jy doen wat jy wil. Jy moet net bewus wees van hele klomp ander kwessies.

Programme, Benaderings en Kurrikulums

Om mee te begin, is daar terminologiese verwarring. Op verskillende plekke gebruik die DBO verskillende terme vir dit wat jou kind gaan leer. Op sommige plekke praat hulle van ‘n program en op ander plekke van ‘n kurrikulum.

Tuisskolers praat gewoonlik van kurrikulums en benaderings. “Kurrikulums” verwys na vaste kurrikulums, soos CAPS-ooreenstemmende kurrikulums, en nie-CAPS-ooreenstemmende kurrikulums, soos Cambridge, Sonlight, Footprints on our Land of enigeen van menige ander kurrikulums. “Benaderings” sluit onderwysbenaderings in wat nie vaste kurrikulums volg nie, soos Montessori, Charlotte Mason, Eklekties, Eenheidstudies en Selfgerigte/Natuurlike Leer of Unschooling. Sommige van hulle het moontlik ‘n kurrikulum as deel van hulle benadering, maar in die algemeen volg hulle dit nie streng na nie, en gebruik hulle dit eerder as ‘n hulpbron en nie as ‘n wyse waarop die leerproses georden word nie. Daar is nie altyd ‘n streng onderskeid tussen die benaderings nie, maar wat belangrik is, is dat daar verskillende benaderings in tuisonderwys gevolg word. Selfs tuisskolers wat CAPS-ooreenstemmende kurrikulums gebruik, volg nie altyd die streng stap-vir-stap-benadering voorgeskryf deur CAPS nie. Ook hulle gebruik soms hulle CAPS-ooreenstemmende kurrikulum op ‘n hoogs aanpasbare wyse. Dis duidelik dat dit moeilik is om die onderskeid te maak.

Die term “kurrikulum” wat die departement gebruik, sluit klaarblyklik “benaderings” uit, maar die term “program” is nie so beperkend nie. Diegene wat nie streng ‘n kurrikulum volg nie, sal moontlik sukkel om te registreer, en diegene wat ‘n kurrikulum volg, wat dit ook al is, solank dit bekend lyk vir die amptenaar, sal dit moontlik makliker vind om te registreer. Ons weet nie of die DBO se term “program” enige program insluit, en ook benaderings soos Unschooling insluit nie. Dit is die eerste van talle ope vrae.

Die vraag as jy al daardie mooi vorms op die DBO se webblad invul, en sê dat jy Selfgerigte Leer of Charlotte Mason of Sonlight doen, is of jou registrasie afgekeur sal word.

In die praktyk is die Pestalozzi Trust bewus van gevalle waar die onderwysdepartemente in sekere provinsies wel leerders registreer wat alternatiewe kurrikulums volg. Die Trust hou ‘n rekord hiervan, aangesien dit ‘n presedent skep. Die Trust is nie bewus van enigiemand wat ‘n Selfgerigte/Natuurlike Leer of Unschooling-benadering volg wat toegelaat is om te registreer nie. As jy dit reggekry het, sal die Trust graag van jou hoor, en ook van enigiemand wat geregistreer is en ‘n nie-CAPS-kurrikulum gebruik.

Vry maar nie vry nie

Onderwysamptenare het genoem dat daar ‘n vryheid van keuse is wat kurrikulum betref. Maar beteken dit dat jy vry is om enige kurrikulum te gebruik, of net om ‘n kurrikulum te kies wat CAPS-ooreenstemmend is? Of enige kurrikulum wat goedgekeur is deur die DBO?

Daar is baie kurrikulums en werkboeke wat CAPS-ooreenstemmend is, maar as mens een van hulle kies, beteken dit nie dat jy die vryheid uitoefen om ‘n kurrikulum of benadering te kies wat die beste vir jou kind is nie. Dit beteken slegs dat jy uit hierdie CAPS-ooreenstemmende kurrikulums kan kies.

Nog ‘n moontlikheid is dat jy toegelaat sal word om enige kurrikulum te kies, of dit CAPS-ooreenstemmend is of nie. Die probleem in daardie situasie is hoe jou kinders geassesseer gaan word. As hulle (hoofsaaklik) volgens CAPS geassesseer gaan word, gaan jy ‘n probleem hê.

Dit is soos die nagmerrie wat ‘n student so dikwels in ‘n eksamen kry. Jy gaan sit in die eksamenlokaal, en jy het geleer vir die eksamen, maar wanneer jy die vraestel oopmaak, besef jy dat jy vir die verkeerde eksamen geleer het.

As jou kind die assessering “druip”, kan daar ondersoek ingestel word na jou tuisonderwys en kan jou kind se registrasie vir tuisonderwys ingetrek word.[1]

Assessering: Begin met die einde in jou visier

Dit is dus belangrik om drie dinge te verstaan:

 1. Die standaarde waarteen jou kinders geassesseer sal word. Daaruit sal jy inligting kry oor wat hulle moet weet (die inhoud) en watter vaardighede hulle moet bemeester. Sommige CAPS, soos vir wiskunde, noem byvoorbeeld ook “konsepte” wat bemeester moet word.
 2. Hoeveel vakke jou kinders moet neem.
 3. Hoe hulle geassesseer sal word.

Volgens die Beleid op Tuisonderwys is die standaard waarteen jou kind jaarliks deur ‘n “kompetente assessor” geassesseer word, “a standard that is not inferior to that which is determined in the NCS”[2].

Die NCS (of NKS) is die Nasionale Kurrikulumstelling en bestaan uit drie stelle dokumente. Dit is die volgende:

A. Die Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS) vir elke goedgekeurde skoolvak. Dit verskaf die  inhoud wat gedek moet word en die vaardighede wat bemeester moet word. By die skakel hieronder vind jy die standaarde vir elkeen van die vakke waarop jou kind geassesseer sal word. Dit sit die inhoud, vaardighede en konsepte uiteen.

 • Grondslagfase

https://www.education.gov.za/Curriculum/CurriculumAssessmentPolicyStatements(CAPS)/CAPSFoundation.aspx

 • Intermediêre Fase

https://www.education.gov.za/Curriculum/CurriculumAssessmentPolicyStatements(CAPS)/CAPSIntermediate.aspx

 • Senior Fase

https://www.education.gov.za/Curriculum/CurriculumAssessmentPolicyStatements(CAPS)/CAPSSenior.aspx

Ons sluit nie die FET-fase in nie. As jou kinders ‘n Nasionale Senior Sertifikaat behaal, dws die Suid-Afrikaanse Matriek, sal hulle by ‘n kurrikulumverskaffer moet registreer wat geaffilieer is aan ‘n eksamenraad wat die Nasionale Senior Sertifikaat aanbied.

B. Die National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R – 12. Hierdie dokument sit die aantal vakke uiteen wat leerders in elke graad moet neem en die bevorderingsvereistes vir elkeen van daardie vakke. Tuisskolers kan hul eie vereistes vir bevordering stel, maar hierdie vereistes moet gelyk aan of strenger wees as die vereistes in die Beleid.[3] Dit is hier waar jy kan vasstel hoeveel vakke jy hoef te dek. Kortliks: In die grondslagfase (Graad R tot 3) moet jy 4 vakke doen, in die intermediêre fase (Graad 4 tot 6) 8 vakke, en in die senior fase (Graad 7 tot 9) 9 vakke. Vir ‘n opsomming hiervan, kyk op bladsy 14 van die DBO se Home Education Booklet.

C. Die beleidsdokument National Protocol for Assessment Grades R – 12 sit uiteen hoe assessering gedoen moet word. Die probleem met hierdie dokument is dat dit ontwerp is vir skoolgebaseerde assessering, en nie aangepas is vir tuisonderwys nie. Vir die rekord: Die Pestalozzi Trust het dit in ‘n voorlegging aan die DBO uitgewys.

Die DBO het ‘n boekie oor tuisonderwys uitgegee, wat verdere besonderhede gee oor hoe assessering gedoen moet word. Een punt van kommer is dat die ouer die volgende moet doen: “ensure validity and reliability in each and every assessment task or examination through necessary control measures including invigilation”.[4] Dit wil impliseer dat tuisskolers tuis op dieselfde wyse en volgens dieselfde kontroles  geassesseer moet word as die kontroles wat in skole gebruik word. Dit kan beteken dat toesighouers in jou huis teenwoordig moet wees, of dat jy jou kind na ‘n plek toe moet neem waar die toesighouding kan plaasvind. Dit kan ‘n probleem word wanneer jaareind-eksamens as ‘n vorm van assessering in die intermediêre fase begin. Dit is moontlik dat die “kompetente assessor” die rol sal vervul, maar die betrokke beleidsdokumente is nie aangepas om dit te weerspieel nie. Dus moet ‘n mens maar katvoet beweeg en bewus wees van die gevare in die situasie.

‘n “Kompetente assessor” sal jou kind aan die einde van elke jaar moet assesseer, en dan moet jy rekord hou van hierdie assessering. Aan die einde van elke fase moet hierdie verslag aan die provinsiale onderwysdepartement gestuur word.

Dit is nie duidelik hoe hierdie vereistes in die praktyk geïmplimenteer sal word wanneer ‘n “kompetente assessor” die assessering doen nie.

‘n Verdere probleem is dat die assesseringsproses ‘n “kontinue” proses is. Hoe dit in die praktyk gaan uitwerk, sal ons moet sien.

Teen die tyd wat die ouers al hierdie dokumente gelees het, en die DBO op al die navrae geantwoord het, sal die ouers se Graad R-leerder waarskynlik al in Matriek wees. Dit is baie tydrowend om aan al hierdie vereistes te voldoen.

Baie tuisskolers wat CAPS gebruik, gebruik dus kurrikulumverskaffers. Hierdie kurrikulumverskaffers sien toe dat al hierdie administratiewe vereistes nagekom word. Tuisskolers wat CAPS gebruik en ‘n kurrikulumverskaffer gebruik, word aangeraai om by hul verskaffer seker te maak dat die verskaffer wel aan hierdie vereistes voldoen.

‘n Tuisskolers wat geregistreer is en ‘n CAPS-ooreenstemmende leerplan volg, maar NIE deur ‘n kurrikulumverskaffer werk nie, sal waarskynlik ook al hierdie vereistes moet nakom. Dit is egter ‘n ope vraag hoe streng ‘n individuele “kompetente assessor” leerders sal assesseer. Waarskynlik sal dit eers redelik of selfs baie toegeeflik geskied, en mettertyd strenger word. Ons het so ‘n neiging opgemerk met tuisskolers wat die Nasionale Senior Sertifikaat of SA Matriek doen. Oor die jare is die vereistes, wat nog altyd bestaan het, maar dikwels geïgnoreer is,  geleidelik strenger toegepas. Baie minder sentrums is toegelaat om eksamens aan te bied, en die vereistes vir jaarpunte en assessering in die meer praktiese vakke het strenger geword.

Selfs vir ‘n geregistreerde tuisskoler wat nie CAPS gebruik nie, is dit moontlik dat jou kind volgens die CAPS-standaarde geassesseer sal word, aangesien dit blykbaar is wat die Beleid op Tuisonderwys vereis.

In die lig van hierdie uitdagings is die vraag hoe jy ten beste jou en jou kind se regte kan beskerm.

Ons beantwoord hierdie vraag in die tweede deel van die artikel. Om jou ‘n voorsmakie te gee: die sleutel is om seker te maak dat jy wanneer jy registreer jy eenstemmigheid sal bereik met die onderwysdepartement oor hoe jou kind geassesseer gaan word. Dit hang af van die kurrikulum wat jy gebruik. In Deel 2 gaan ons eerstens kyk na hoe om met jou gekose kurrikulum of benadering te registreer, en tweedens verduidelik hoe om jou en jou kinders se regte reg aan die begin van die proses te beskerm.

[Belangrik: Alle regsinligting in hierdie artikel is bedoel slegs vir algemene inligtingsdoeleindes. Dit is nie ‘n plaasvervanger vir regsadvies van ‘n prokureur wat gelisensieer is om in jou jurisdiksie te praktiseer nie, en wat kennis dra van jou spesifieke regskwessie nie, en jy behoort nie staat te maak op sulke regsinligting nie. Lede van die Pestalozzi Trust word aangeraai om die Trust te kontak, wat julle sal bystaan, en julle, waar nodig en waar van toepassing, in aanraking sal bring met ‘n geregistreerde lid van die regsprofessie. Hou in gedagte dat die koste van Trustlede deur die Trust gedek word.]


[1] Clause 18(6)(2) “A report from a competent assessor which shows that a learner has not met the minimum outcomes and standards at the end of the phase assessed by the competent assessor may provide grounds for a review of a learner’s registration for home education …” Policy on Home Education 2018.

[2] Clause 13(1)(a)(iii) Policy on Home Education 2018.

[3] Clause 18(7)(1) “A parent may set her or his own promotion and retention requirements provided these are equal to or exceed the standard or requirements set in the National Policy Pertaining to the Programme and Promotion Requirements of the National Curriculum Statement (NCS) Grades R – 12.” Policy on Home Education 2018.

[4] p17 Home Education Booklet. Laai ‘n kopie van die boekie hier af.

Ses Opsies vir Matriek: Hoe om die Regte Keuse te Maak

0

(deur Marita Green, Tuisskoolma en Inhoudsredakteur by Deepstash)

Vir ons as ouers kan die laaste jare van tuisonderwys moeilik wees om te navigeer. Saam met ons kinders moet ons ‘n geskikte opsie vir matriek kies, wat vir ons kinders tot voordeel sal wees in die toekoms. Dit maak die besluit baie makliker as ‘n mens weet watter opsies beskikbaar is en hoe hierdie opsies waarskynlik in die toekoms gaan inpas.

Die doel van ‘n matrieksertifikaat

Party tuisskoolouers meen dat die doel van onderwys is om matriek te behaal. Ouers volg dikwels ‘n spesifieke kurrikulum met hul kind deur al die skooljare om ‘n matriekkwalifikasie aan die einde daarvan te kan verkry. Die kind word dan deel van die werksmag of studeer verder.

Matriekopsies vir tuisskolers verander gereeld

Ander ouers beskou ‘n matrieksertifikaat of sy ekwivalent net as ‘n sleutel tot geleenthede. Vir hierdie ouers is onderwys self nie die sleutel nie. Hulle beskou onderwys as ‘n wye begrip met ‘n groot verskeidenheid benaderings, wat nie beperk is tot skool, matriekvakke en sertifikate nie.

Matriekopsies vir Suid-Afrikaanse tuisskolers kan verander en dit gebeur dan ook. Dit wast vanjaar beskikbaar is, kan moontlik nie volgende jaar beskikbaar wees nie.

Tot 2007 kon enige persoon van 18 jaar en ouer byvoorbeeld die ou Suid-Afrikaanse matriek skryf sonder bewys van vorige onderwys. Maar teen die einde van 2007 is die ou Suid-Afrikaanse Senior Sertifikaat afgeskaf, en skielik kon Suid-Afrikaanse tuisskolers nie meer matriek skryf sonder om by ‘n kurrikulumverskaffer ingeskryf te wees  nie. Die matriek het ook verander van ‘n eenjaar-sertifikaat na ‘n driejaar-sertifikaatprogram.

Op ongeveer dieselfde tyd het tuisskolers bewus geword van die Amerikaanse General Education Diploma (GED) as ‘n opsie vir ‘n alternatiewe “matriek”. Die GED kon toegang verleen tot ‘n Suid-Afrikaanse universiteit, saam met ‘n SAT of ‘n aanvaardingsbrief van ‘n Amerikaanse universiteit. Maar sedert 2019 het Universities South Africa (USAf) – ‘n lede-organisasie wat Suid-Afrikaanse universiteite verteenwoordig – nie meer GED-aansoeke om “Foreign Conditional Exemption” aanvaar nie. Dit beteken dat jy nie vir graadstudie aan ‘n Suid-Afrikaanse universiteit kan aansoek net met die GED nie. Die GED word steeds beskou as ‘n graad 12-ekwivalent, maar as ‘n matriek sonder vrystelling.

Sedert 2020 het EdExcel (‘n eksamenraad wat alternatief is tot Cambridge) het ook ‘n Graad 12-opsie in Suid-Afrika geword. Die Tegniese Matriek N3 word ook in 2021 uitgefaseer. Die National Senior Certificate for Adults (NASCA) is veronderstel om beide die Tegniese Matriek N3 en die Amended CAPS te vervang. Geen bewys van vorige onderwys is nodig nie, en dit kan afgelê word op 18. Dit kan ook weer ‘n opsie word vir tuisskolers.

Dit beteken dat dit wat as matriek gekies word aan die begin van die tuisonderwysreis moontlik nie meer aan die einde van die reis beskikbaar sal wees nie.

Verskillende benamings vir ‘n skoolverlatingsertifikaat

Skoolverlatingsertifikate staan onder verskillende benamings bekend in verskillende lande. In Suid-Afrika word ‘n Graad 12-sertifikaat gewoonlik ‘n Matrieksertifikaat genoem. Amptelik is die kwalifikasie die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS). In Engeland word die skoolverlatingsertifikaat wat ons ken die General Certificate of Secondary Education (GCSE) genoem. In die VSA gebruik die meeste skole ‘n kwalifikasie wat bekend staan as ‘n hoërskooldiploma.

Matriekopsies

1. Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Die NSS is ‘n driejaar-sertifikaat. ‘n Tuisskoolkind moet vir graad 10-12 van ‘n erkende diensverskaffer gebruik maak. ‘n Graad 9-sertifikaat word dikwels (maar nie altyd nie) deur ‘n diensverskaffer vereis om toelating tot die kursus te kan verkry. Die NSS word erken vir verdere studie deur alle Suid-Afrikaanse universiteite en werkgewers. Dit word egter dikwels plaaslik as onvoldoende beskou en kan dikwels nie deure internasionaal open nie.

2. Cambridge International (International General Certificate of Secondary Education – IGCSE/AS/A level)

Cambridge is ‘n internasionaal erkende sertifikaat van die Verenigde Koninkryk. ‘n Mens het nie bewys van vorige onderwys nodig nie en kan die eksamen op enige ouderdom skryf. ‘n Student bepaal self die pas, maar dit neem tipies drie jaar om te voltooi. Voorbereiding daarvoor kan self gedoen word of deur ‘n diensverskaffer. Die eksamens word by erkende eksamensentrums in Suid-Afrika afgeneem. Cambridge is ‘n beproefde stelsel wat kreatiewe en kritiese denke bevorder. Dit word erken vir verdere studie in Suid-Afrika en internasionaal. Dit kan tydrowend wees en is nie die beste passing vir elke kind nie.

3. Edexcel (IGCSE)

Edexcel is nog ‘n eksamenraad van die Verenigde Koninkryk, soortgelyk aan Cambridge, en ‘n redelik nuwe opsie in Suid-Afrika. Hulle bied hul eie weergawes van die IGCSE aan en is inhoudsgewys soortgelyk aan Cambridge. Edexcel het tans net ‘n paar eksamensentrums in Suid-Afrika, en ten spyte van tandekryprobleme, blyk dit ‘n belowende alternatief te wees.

4. Amerikaanse General Education Diploma (GED)

Die GED is ‘n volwasse skoolverlatingsertifikaat. In Suid-Afrika kan dit van ouderdom 17 af geskryf word. Geen vorige grade is nodig nie. Die GED veronderstel egter ‘n wye algemene kennis en toets kritiese denke. Die GED word teen jou eie pas gedoen, en neem gewoonlik een tot twee jaar om voor voor te berei. Voorbereiding vir die GED kan op jou eie of deur ‘n diensverskaffer gedoen word.

Die eksamens kan enige tyd van die jaar by toetssentrums van die Boston City Campus gedoen word. Die GED is aantreklik vir mense wat verkies om uit ‘n wye verskeidenheid nie-tradisionele bronne te studeer. Dit word beskou as ‘n “foreign school-leaver certificate” en erken as ‘n ekwivalent vir matriek sonder vrystelling. Baie universiteite in die VSA en elders aanvaar dit egter alleen of tesame met ‘n Standard Achievement Test (SAT) as voldoende vir universiteitstoelating. In Suid-Afrika kan ‘n GED plus ‘n sertifikaatkursus wat gelykstaande is aan vlak 5 op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NQF 5) geskik wees vir universiteitstoelating.

5. American High School Diploma

Geen voorafgaande programme of grade word vereis vir hierdie diploma nie, maar graad 1-8 sal ‘n raamwerk verskaf om op te bou. Die diploma word tipies in 4 jaar voltooi maar kan ook vinniger afgehandel word. Dit kan vanaf ouderdom 16 verwerf word. In Suid-Afrika moet ‘n mens by ‘n geakkrediteerde aanlynskool, virtuele skool of sambreelskool  inskryf. Die American High School Diploma vied ‘n wye verskeidenheid vakke aan, en studente kan universiteitsvlak-kursusse reeds op hoërskool doen. Die diploma kan gebruik word vir universiteitstoelating in Suid-Afrika, tesame met ‘n SAT of ‘n aanvaardingsbrief van ‘n Amerikaanse universiteit.

6. Geen skoolverlatingsertifikaat nie

Baie werkgewers is deesdae meer begaan oor “beroepsgereedheid” as met “waar-het-jy -studeer”. Met so baie geleenthede beskikbaar deur aanlynkursusse, soos Massively Open Online Courses (MOOC’s), twyfel baie mense aan die nodigheid vir ‘n skoolverlatingsertifikaat. In plaas daarvan ontvang kinders ‘n pasgemaakte opvoeding, begin dikwels van jongs af met ‘n eie besigheid, en gaan die volwasse lewe in as ‘n lewenslange leerders. Dit kan so iemand ‘n beduidende voorsprong gee. Vir verdere studie vereis universiteite soos The Open University en MIT nie enige skoolverlatingsertifikate as toelating tot hul graadkursusse nie.

Wat tuisskolers van USAf en SAQA behoort te weet

Die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (South African Qualification Authority of SAQA) hou toesig oor die ontwikkeling en implementering van die NQF, die Nasionale Kwalifikasieraamwerk, of National Qualifications Framework. Tuisskoolgraduandi met ‘n internasionale of buitelandse matriek kan by SAQA aansoek doen om ‘n Sertifikaat van Evaluering (“Certificate of Evaluation”) om die kwalifikasie in ‘n Suid-Afrikaanse matriek te omskep. Dit is egter slegs nodig indien die toelatingsdepartement van ‘n kollege of ‘n werkgewer dit vereis. Veronderstel jou kind wil aan ‘n Suid-Afrikaanse universiteit studeer, en het ‘n internasionale matriek, soos Cambridge. In so ‘n geval sal hy/sy by Universities South Africa (USAf) moet aansoek doen vir ‘n Suid-Afrikaanse Matriekvrystellingsertifikaat.

Watter matriek om te kies

Tuisskoolkinders oorweeg gewoonlik matriekopsies wanneer hulle om en by 15 jaar oud is. Om ‘n geskikte matriek te kies, is dit dikwels raadsaam om agteruit te probeer werk, met die einddoel in sig.

As ‘n kind aan ‘n  Suid-Afrikaanse universiteit wil studeer, is dit die beste om die fakulteit by die verkose universiteit te kontak en vas te stel wat die toelatingsvereistes vir die spesifieke kursus is. Kies dan ‘n matriek wat daardie vereistes die beste sal pas. As ‘n kind in die Verenigde Koninkryk wil studeer, kan ‘n Cambridge- of Edexcel-matriek raadsaam wees. ‘n Entrepreneur sal moontlik ‘n matrieksertifikaat onnodig vind, en sal in plaas daarvan ondervinding opdoen en kortkursusse doen.

Geen matriek nie beteken nie die einde van jou opvoeding nie

Mens kan altyd op ‘n later stadium matriek skryf, indien nodig. Dit neem slegs een of twee jaar, nie twaalf jaar nie. Dit beteken dat ‘n kind jong jare benut kan word vir ‘n breër opvoeding. Later, wanneer die kind meer duidelikheid oor die toekoms het, kan daar besluit word watter sleutel die regte deure sal oopsluit.

Die waarde van ondervinding en ‘n portefeulje

Om ‘n skoolverlatingsertifikaat te verwerf waarborg nie toelating tot ‘n Suid-Afrikaanse universiteit nie. Feitlik alle fakulteite vereis ‘n applikant ook om ‘n keuringstoets te skryf, om vir onderhoude te kom, en om ‘n portefeulje van werk in te dien. Dit is dus belangrik om te onthou om nie die opvoeding na te laat terwyl jy fokus daarop om ‘n kwalifikasie te kry nie.

Slotsom

Daar is baie eindeksamens waaruit ons kan kies. Die opsie wat jy kies sal uniek van pas wees vir jou kind en jou omstandighede.

Outomatiese brief vir tuisskolers om aan jou LUR te stuur

0

Lede van die Pestalozzi Trust het die afgelope tyd aan die Provinsiale Onderwysministers geskryf om hulle te versoek om tuisskolers se bekommernisse met die Minister van Basiese Onderwysminister te bespreek wanneer sy hulle oor die BELA Bill konsulteer. Ons versoek alle tuisskolers om aan te sluit by die veldtog.

Die veldtog van die Pestalozzi Trust waarin ons ons lede aanmoedig om aan hul Provinsiale Onderwysministers te skryf oor die omstrede  BELA Bill was tot dusver buitengewoon suksesvol. Julle het moontlik op sosiale media gesien dat briewe deur tuisskolers ‘n belangrike rol gespeel het om die Wes-Kaapse LUR (MEC) te oorreed om met die Cape Home Educators te vergader, en dat daardie vergadering ‘n belangrike eerste stap was. Die mediaverklaring kan hier gelees word.

Nou wil ons dit graag in elke provinsie laat gebeur!!!

Lede van die Pestalozzi Trust het alreeds briewe ingestuur, en party het ons templaatbrief gebruik om hulle te inspireer om te skryf. As jy tyd het om ‘n brief van vooraf te skryf of om die templaat te gebruik, kan jy meer inligting by die skakels kry.

Outomatiese brief

Maar ons weet dat julle miskien nie nou die tyd het om so ‘n brief van vooraf te skryf nie (party mense skryf tewens eksamen nou), en daarom maak ons dit maklik om deel te neem: ons het ‘n spesiale platform geskep wat outomaties ‘n brief vir jou sal genereer. Jy hoef geen besonderhede op te soek nie; vul net die gevraagde inligting in, verpersoonlik jou brief deur ‘n paragraaf of wat by te voeg (daar is geen beperking op die hoeveelheid wat jy kan skryf nie), en stuur dan jou brief. Die brief sal dan dadelik die pad vat na jou LUR toe.

Ja – dit is werklik ‘n gevorderde stelsel, en jou brief sal outomaties verpersoonlik word met die besonderhede vir jou provinsie. Dit het heelwat beplanning en programmering geverg, maar die Trust is trots daarop dat ons ‘n outomatiese veldtogstelsel geskep het soortgelyk aan die Dear SA-platform, maar (hoop ons) selfs beter, aangesien ons platform uitsluitlik op onderwyssake fokus. Hierdie werk bou op die vaardighede wat ons ontwikkel het toe ons ‘n soortgelyke platform ontwikkel het gedurende ons vorige CEM-veldtog aan die Minister oor die Beleid oor Tuisonderwys.

Probleme om met jou LUR te bespreek

Die probleme met die BELA Bill wat met die LUR’e aangespreek moet word, is die kortliks die volgende:

 • Die Pestalozzi Trust het twee regsopinies aan die DBO verskaf wat uiteensit dat tuisbesoeke inbreuk maak op die reg op privaatheid. Hierdie saak is nog nie aangespreek nie.
 • Die Bill is opgestel sonder enige navorsingsbasis. Daar is byvoorbeeld geen betroubare navorsing oor die getal tuisskolers nie. Hoe kan die impak van die BELA Bill beoordeel word indien daar geen akkurate statistiek oor iets so basies as die aantal tuisskolers in Suid-Afrika bestaan nie?
 • Die Sosio-Ekonomiese Impak-Assessering (Socio-Economic Impact Assessment of SEIA) het nie die begrotingsimpak van die BELA Bill op ouers en provinsies in aanmerking geneem nie. Die koste verbonde aan sodanige assesserings kan miljoene beloop. Suid-Afrika kan kwalik verdere onnodige uitgawes bekostig.

Hoe stuur ek ‘n brief

Om jou brief te stuur, kan jy net klik op die skakel vir jou provinisie, en dan sal daar ‘n vorm oopmaak. Vul jou naam en e-posadres in die vorm in, en skryf ‘n paragraaf waarin jy verduidelik hoe lank jy al tuisskool, hoekom jy tuisskool en vertel van die impak wat dit op jou gesin gehad het.

NB: As jy in die Wes-Kaap is, het jy alreeds gehelp om ‘n vergadering met die Minister van Onderwys in die Wes-Kaap te verkry. Ons is besig om te werk aan die volgende stap – en ons sal jou op hoogte hou en jou hulp beslis binnekort inroep.

Hoe gaan my brief aan die minister lyk?

Wanneer jy die vorm indien, sal die platform ‘n brief aan die minister genereer met jou unieke boodskap in en waarin jy verduidelik wat jou probleme met die BELA Bill is. Dit sal ook jou LUR versoek om:

 • In te stem om met tuisonderwysverenigings, -belangegroepe, -ouers en -kundigs te vergader voor die BELA Bill in die CEM-vergadering bespreek word, om hulle in te lig oor die besorgdhede van die tuisskolers.
 • Te skakel met tuisonderwys-organisasies, soos die Pestalozzi Trust en die lede van die Liberty in Learning-koalisie van tuisonderwys-organisasies, wat navorsingsgebaseerde advies kan verskaf oor die sosio-ekonomiese impak van die Bill in die provinsie.

Aangesien hierdie platform ‘n verpersoonlikte brief genereer, is dit nie ‘n petisie nie, maar ‘n individuele versoek waarop die minister moet antwoord.

Die Pestalozzi Trust-platform hou ook rekord van al die voorleggings wat gemaak is, sodat dit gebruik kan word as getuienis in enige hofsaak. Jy sal ook vir jou rekord ‘n kopie van die brief ontvang wat gestuur is.

Die brief wat die minister sal ontvang, sal slegs jou naam en e-posadres bevat, en geen verdere persoonlike besonderhede nie. Hierdie inligting kan nie gebruik word om jou te vervolg nie. ‘n Voorbeeld van die kopie van die brief wat jy sal ontvang is hier.

As jy nog nie geskryf het nie, doen dit asseblief nou! Ons plasings op sosiale media sal een van die dae verskyn. Deel dit asseblief op jou sosiale media en in tuisskoolgroepe, om ander tuisskolers aan te moedig om ook te skryf!

Vyf Baie Besige Jare

0

Die tuisonderwysbeweging het die afgelope vyf jaar groot vooruitgang gemaak. Dit bou op die meer as 25 jaar se harde werk van die verlede. Die Pestalozzi Trust het daarin geslaag om ‘n leidende rol in te neem en kon die tuisonderwysbeweging ondersteun in ‘n hele aantal suksesverhale. Ons kan dit slegs doen danksy die ondersteuning wat ons van u, ons lede, ontvang. Elke liewe lid en elkeen wat betrokke was in hierdie bedrywighede en veldtogte het ‘n kardinale rol gespeel in die suksesverhale. Vryheid word nie oornag verwerf nie, en die vryheid word slegs bereik na talle botsings en klein treetjies in die regte rigting. Ons som die gebeure kortliks op hieronder.


* 2017 – BELA Bill-veldtog:  Nadat die Basic Education Laws Amendment (BELA) Bill sonder enige vooraf waarskuwing in Oktober 2017 gepubliseer is, het die Trust die Adjunk-Minister om uitstel gevra sodat die voorleggings nog later ingedien kon word. Ons argument was dat tuisskolers benadeel is omdat daar nie vooraf met tuisskolers gekonsulteer is nie. Ons het ‘n brief van die Adjunk-Minister ontvang dat alhoewel daar nie algemene uitstel verleen kan word nie, alle voorleggings wat laat deur die Trust ingedien word, wel oorweeg sou word. Tuisskolers het meer as ‘n 1000 voorleggings gedoen. Die Trust het ook ‘n innoverende regsoplossing ontwikkel, en van die DBO die versekering verkry dat alle tuisskolers wat ‘n anonieme voorlegging wou maak dit kon doen deur middel van ‘n anonieme proses wat die Trust geadministreer het. In die verlede was dit nie moontlik om anonieme voorleggings te doen nie, maar danksy die Trust kon die stemme van anonieme tuisskolers ook gehoor word. Tuisskolers, wat minder as 1% van die skoolbevolking uitmaak, was verantwoordelik vir 20% van die voorleggings oor die BELA Bill! Dit het die DBO langer as twee jaar geneem om die voorleggings te oorweeg. Kyk hier vir die reaksie van die DBO.

*28 November 2017. Die Trust het met die Cape Home Educators (CHE) saamgewerk om te verseker dat ‘n aantal tuisskolers die vergadering van die Portefeuljekomitee vir Basiese Onderwys van die parlement (die “Portfolio Committee for Basic Education”  of PCBE) oor die BELA Bill kon bywoon.  Bouwe van der Eems en Christopher Cordeiro het die Adjunk-Minister van Onderwys kortliks ontmoet. Die Trust het bestaande verhoudinge met parlementariërs versterk, en nuwe verhoudinge gesmee. Gedurende die PCBE-vergadering het die Direkteur-Generaal van die DBO, Mnr Mathanzima Mweli, gesê: “…the word avalanche would not describe” die voorleggings wat hulle ontvang het nie, en “he had never seen it in his career in public service”. Die Adjunk-Minister het die sluitingsdatum vir voorleggings deur die publiek uitgestel tot 10Januarie 2018.

* Julie 2018 CEM-veldtog: ‘n Hooggeplaaste, goedgesinde bron het die Trust op Vrydag die 13de Julie, 2018 ingelig dat die Beleid op Tuisonderwys die volgende week op die 19de Julie aan die MEC’s voorgehou sou word. Oor die naweek het die Trust ‘n geoutomatiseerde briefskryfveldtog ontwikkel om die CEM (Council of Education Ministers) te bearbei oor die Beleid. Die stelsel is soortgelyk aan die stelsel wat deur groepe soos Dear SA gebruik word. Die kantoor van die Minister het in die loop van die week honderded oproepe en briewe ontvang. Die DBO het die tuisskolers as rommelstrooiers (“spammers”) bestempel, maar Cheryllyn Dudley (MP) het ‘n openbare verklaring gemaak waarin sy die DBO tot orde roep omdat hulle besorgde burgers as “spammers” bestempel.

* Oktober 2018: Die Trust het tuisskolers aangemoedig om die kiesafdelinghoofde te ontmoet, en te verduidelik waarom hulle besorg is oor die BELA Bill en die Beleid oor Tuisonderwys. Lees oor die vergaderings wat gehou is hier, hier en hier. As julle self so ‘n vergadering wil organiseer, veral in die oploop na die plaaslike verkiesings, kan julle hier oplees hoe om dit te doen.

* 3 November 2018: Victor Sabbe van die Cape Home Educators en Bouwe van der Eems van die Pestalozzi Trust het ‘n vergadering met die Wes-Kaapse MEC vir Onderwys, die Agbare Debbie Schäfer, bygewoon. Die vergadering is ervaar as ‘n vrugbare eerste stap in skakeling tussen die regering en die tuisonderwysbeweging.

* 30 April 2019: DA-leier Mmusi Maimane het tyd afgeknyp uit sy dol voor-verkiesingskedule om tuisskolers te ontmoet en te luister na hul besorgdhede oor die Beleid oor Tuisonderwys en die BELA Bill, en om die DA se posisie oor tuisonderwys duidelik te maak. Hierdie vergadering was die vrug op die harde werk van tuisskoolma Chrisna Brand. Chrisna het gereageer op die Pestalozzi Trust se oproep aan alle tuisskolers om met hul politieke partye te skakel voor die verkiesings, en sy het deurgedruk totdat sy deur die bemiddeling van DA MP Sonja Boshoff ‘n afspraak met die partyleier gekry het!

*2019: Aangesien die insette van klein skooltjies nie in ag geneem is toe nòg die BELA Bill nòg die Beleid op Tuisonderwys opgestel is nie, het die Pestalozzi Trust die inisiatief geneem om klein skooltjies, mikroskole en leersentrums te help om ‘n vereniging vir alternatiewe onderwys te vestig, naamlik die Association for Alternative Education. Die vereniging groei steeds.

* 17-19 Oktober 2019: Die eerste African Home Education Indaba is in Pretoria gehou, met verteenwoordigers van Suid-Afrika, Kenia, Uganda, Tanzania, Namibia, die VSA, Kanada en Rusland as deelnemers. Amptenare van die WKOD was ook teenwoordig.

* November 2019: Die Trust het ‘n kollokwium by die Centre for the Book in Kaapstad geborg wat deur die vooraanstaande internasionale akademikus, Prof Dr Jan De Groof, toegespreek is oor vryheid in en van die onderwys. Die geleentheid is bygewoon deur leidende NGO’s in die onderwyssektor. Tuisonderwys is sodoende op die radar van hierdie NGO’s geplaas. Die Trust bou steeds aan sy verhouding met hierdie groepe.

* Desember 2019: Die Minister van Basiese Onderwys het die Trust uitgenooi om bykomende kommentaar op die BELA Bill te lewer. Die Trust het ‘n gedetailleerde voorlegging gedoen, ondersteun deur ‘n regsopinie oor drie kwessies, naamlik die twyfelagtige grondwetlikheid van tuisbesoeke, die ontoepaslikheid van die strafbedinge in die Beleid en die onwettigheid van die herregistrasieproses. Ons regspan het geargumenteer dat om registrasie elke drie jaar af te dwing op ‘n kansellasie van registrasie neerkom, sonder ‘n behoorlike regsproses. Die DBO het dit toegegee en die BELA Bill aangepas om toe te laat vir eenmalige registrasie en kennisgewing slegs per fase. Dit is ‘n belangrike wins vir tuisskolers, aangesien ouers wanneer die BELA Bill gepromulgeer is nie meer elke fase sal hoef aansoek te doen om registrasie nie. Die Pestalozzi Trust het ook betoog dat tuisonderwys nie onder die SA Skolewet gereguleer behoort te word nie, aangesien tuisonderwys buite die skoolstelsel plaasvind. Die DBO het erken dat hierdie idee meriete het en in die toekoms aangespreek kan word.

* Januarie 2020: Op 27 Januarie 2020 het die Pestalozzi Trust ‘n vergadering met die Minister van Basiese Onderwys, Mev. Angie Motshekga, bygewoon. Die Pestalozzi Trust is een van die belanghebbendes wat deur die Minister uitgenooi is om die jongste 2019-konsepweergawe van die BELA Bill te bespreek. Die Minister het ‘n uur daaraan gewy om tuisonderwys te bespreek en na die insette van die Trust, asook haar senior amptenare se kommentaar oor ons voorlegging, te luister. Die vergadering het in ‘n positiewe en konstruktiewe gees plaasgevind. Die DBO het terugvoer gegee oor ‘n paar pertinente purnte in ons voorlegging, waarmee hulle saamgestem het, en het versoek dat die Trust bykomende kommentaar en alternatiewe formulerings voorstel, in die lig van die terugvoer wat gegee is.

* 28 Februarie 2020: Die Pestalozzi Trust het ‘n Roundtable bygewoon oor die implementering van die Beleid oor Tuisonderwys, en ‘n memorandum oorhandig met lede se besorgdhede en vrae.

* Kwartaal 2 – 2020: Die Trust het met tuisonderwysverenigings saamgewerk om die Liberty in Learning Coalition te vestig. Die Liberty in Learning Coalition is ‘n groep verenigings, individue en tuisonderwysverskaffers in Suid-Afrika, wat almal ‘n gemeenskaplike doel najaag en streef na groter vryheid in die onderwys.

* 20 Oktober 2020: Die DBO het terugvoer gegee aan die Portefeuljekomitee vir Basiese Onderwys (PCBE) oor die vordering van die BELA Bill. Die laaste keer wat die DBO aan die PCBE terugvoer gegee het oor die BELA Bill was in November 2018, en tydens daardie vergadering is daar baie druk op die DBO geplaas om met belanghebbendes te konsulteer. Volgens die terugvoer in die onlangse vergadering het die pogings van die Pestalozzi Trust tot meer veranderinge aan die BELA Bill gelei as wat enige ander belanghebbende kon regkry.

* 9-13 November 2020: Die Global Home Education Conference 2020 het aanlyn plaasgevind. Karin van Oostrum, Uitvoerende Bestuurder van die Trust, dien op die Raad van die GHEX, the Global Home Education Exchange. Karin het daartoe bygedra dat daar die grootste bydrae ooit in die geskiedenis van die GHEX deur verteenwoordigers van Suid-Afrika en Afrika was. Kyk gerus by die opnames van die konferensie op die webblad na die sessie van die Afrika-Alumni. Ons alumni is ons heel beste verdediging vir tuisonderwys.

2021 voorspel om ‘n weer eens ‘n jaar van intense bedrywigheid te wees. In ons volgende nuusbrokkie deel ons van die nuus van die eerste paar maande van 2021.

Konferensie oor die Toekoms van Tuisonderwys

0

Baie tuisskoolouers verwyder hul kinders uit ‘n staatskool of privaatskool omdat hulle graag wil hê hul kinders moet lewenslange leerders word. Lewenslange leer is egter nie net ‘n ideaal vir ons kinders nie. Ons moet self ook lewenslange leerders word. Tuisonderwys is mos eintlik ‘n familiebesigheid!

Hoe word mens ‘n lewenslange leerder? Jy doen dit deur wyd te lees, oor moeilike kwessies te debatteer, en te leer uit die opinies van navorsers en kundige voorstanders van tuisonderwys – van mense wat reeds hierdie pad gestap het, en van mense wat baie ure daaraan bestee het om navorsing te doen oor tuisonderwys. Enige verandering in beleid en wetgewing moet altyd deur navorsing ondersteun word, en ons het meer navorsing dringend in Suid-Afrika nodig. Indien jy belangstel in, of betrokke is by, navorsing oor tuisonderwys in Suid-Afrika, kontak ons asseblief.

‘n Algemene denkfout van mense oor tuisonderwys is dat dit ‘n statiese fenomeen is, dat dit altyd dieselfde bly en nooit verander nie. Enigeen wat vir ‘n rukkie getuisskool het, kan getuig daarvan dat dit nie waar is nie. Tuisonderwys is iets wat juis voortdurend verander. Alle tuisskoolouers, of hulle nou nuwelinge of veterane is, moet dus hulle kennis oor tuisonderwys deurentyd opdateer, vir hulle eie onthalwe, om hulle voete te vind in die voortdurend veranderende wêreld, maar ook om ’n goeie ambassadeur vir tuisonderwys te kan wees, waar hulle ook al gaan.

Die konferensie oor die “Post-Pandemic Future of Homeschooling” is ‘n wonderlike geleentheid vir lewenslange leer en ook sommer om jou kennis oor tuisonderwys op te dateer. Dit word vanaf volgende week vir ses agtereenvolgende weke op Donderdae aangebied, vanaf 6 Mei tot 17 Junie 2021, om 18:00-19:00, SA-tyd. Bespreek jou plek aanlyn (bywoning is gratis) en neem deel! Die konferensie bestaan uit ‘n reeks debatte/besprekings oor die “Post-Pandemic Future of Homeschooling”. Die doel van die konferensie, volgens hul webblad, is om ‘n beter begrip van kritieke kwessies in tuisonderwys te verkry. Om dit te bereik, sal empiriese navorsing oor tuisonderwys oorweeg word, en sal kenners hul ontledings en ouers hulle eerstehandse ondervinding in tuisonderwys deel.

Hierdie brandende onderwerpe is internasionaal van belang, maar is ook in Suid-Afrika vuurwarm kwessies, veral noudat die BELA Bill sy weg stadigaan na die parlement baan. Die meeste sprekers word hoog aangeslaan as navorsers oor tuisonderwys, en het reeds sulke navorsing gepubliseer en by konferensies aangebied. Bekendes in die lys sprekers hieronder is byvoorbeeld: Brian Ray, Angela Dills, David Sikkink, Daniel Hamlin, Ari Neuman, Oz Guterman, Philippe Bongrand, Christine Brabant, en Albert Cheng.

Die eerste sessie beloof om baie interessant te wees, as prof Elizabeth Bartholet van die Harvard Law School in en Michael Donnelly, senior advokaat by die HSLDA, in dieselfde paneel aan die woord kom. As jy om een of ander rede nog nie kennis geneem het van prof Bartholet se siening oor tuisonderwys nie, is dit tyd om dit nou te doen! In 2020 het skokgolwe deur die tuisonderwyswêreld gegaan nadat sy ‘n artikel in the Arizona Law Review gepubliseer het waarin sy ‘n “presumptive ban” op tuisonderwys aanbeveel het, “with the burden on parents to demonstrate justification for permission to homeschool”. Die Harvard Magazine het Bartholet se opvattings in ‘n artikel, The Risks of Homeschooling, uiteengesit. Bartholet word as volg aangehaal: “The issue is, do we think that parents should have 24/7, essentially authoritarian control over their children from ages zero to 18? I think that’s dangerous. I think it’s always dangerous to put powerful people in charge of the powerless, and to give the powerful ones total authority.” ‘n Hele sessie is tydens die GHEC 2020 gewy aan ‘n repliek op prof Bartholet se artikel, met uitstekende kommentaar en kritiek deur van die voorste kenners en navorsers. Dit volg nadat die HSLDA ‘n reeks artikels gepubliseer het waarin verskillende aspekte van Bartholet se artikel ontleed is.

Sien jou by die konferensie, en moet veral nie die eerste sessie mis nie!

Die agenda is soos volg:

Agenda

Moderators
Paul E. Peterson, Director, Program on Education Policy and Governance, Harvard University
Daniel Hamlin, Professor, University of Oklahoma

MAY 6: Is it time for a change to homeschool law?

Does the law on homeschooling need to be revised? What are appropriate restrictions on homeschooling?  What rights should homeschoolers have?

Panelists
Elizabeth Bartholet, Professor, Harvard Law School
Michael Donnelly, Senior Counsel, Homeschool Legal Defense Association
Eric Wearne, Professor, Kennesaw State University
James Dwyer, Professor, College of William and Mary

MAY 13: Growth and diversity in post-pandemic homeschooling

What is homeschooling? Who homeschools their children? Has Covid-19 altered the homeschooling landscape?

Panelists
Sarah Grady, Statistician, US Department of Education
Brian Ray, President, National Home Education Research Institute

Commentator
Cheryl Fields Smith, Professor, University of Georgia

MAY 20: Are homeschoolers prepared for life?

How is the academic preparation of homeschoolers? What trends do they see in life outcomes?

Panelists
Christian Wilkens, Professor, State University of New York, Brockport
Jennifer Jolly, Professor, University of Alabama

Commentator
Robert Kunzman, Professor, Indiana University

MAY 27: Are homeschoolers socially isolated?

How involved are homeschoolers in their local communities?   

Panelists
Daniel Hamlin, Professor, University of Oklahoma
David Sikkink, Professor, University of Notre Dame

Commentator
Michael McShane, Director of National Research, EdChoice

JUNE 3: Is child abuse greater at school or homeschool?

What do we know about the incidence of child and sexual abuse that occurs in schools and in homeschool households?

Panelists
Charol Shakeshaft, Professor, Virginia Commonwealth University
Angela Dills, Professor, Western Carolina University

Commentator
Martin West, Professor, Harvard Graduate School of Education

JUNE 10: Is homeschooling an international movement?

What trends in homeschooling are occurring internationally?

Panelists
Ari Neuman & Oz Guterman, Professors, Western Galilee College
Philippe Bongrand, Professor, CY Cergy Paris University
Christine Brabant, Professor, University of Montreal

Commentator
Albert Cheng, Professor, University of Arkansas

JUNE 17: Parents’ experiences with homeschooling

What is it like to homeschool?  What are the reasons?  Has Covid-19 changed the homeschooling experience?  

Lead Panelist
Michael Horn, Co-Founder, Clayton Christensen Institute and Homeschooling ParentParent Panelists
TBA

STOP DIE BELA BILL – ALMAL AAN BOORD VIR DIE CEM-VELDTOG

0

Dankie aan almal wat alreeds vir die MEC of Onderwysminister in jul provinsie geskryf het. As jy nog nie geskryf het nie, skryf asseblief so spoedig moontlik. Hoe meer mense skryf, hoe groter impak het ons.

Die Lang Staptog na Vryheid

Om die regering van opinie te laat verander, is ‘n lang, tydsame proses, en sukses daarmee word in klein treetjies gemeet. Een so ‘n sukses is die feit dat die DBO aanvaar het dat tuisskolers nie gedwing moet word om vir elke skoolfase van vooraf aansoek te doen om registrasie nie.

Hierdie suksesverhaal het begin toe julle druk uitgeoefen het deur jul voorleggings oor die BELA Bill in 2017. Tuisskolers, wat minder as 1% van die skoolbevolking uitmaak, het 1000 voorleggings ingedien, ‘n volle 20% van al die voorleggings wat ingedien is.

Die Trust het jul pogings opgevolg deur tydens 2018 en 2019 gereeld met die DBO te korrespondeer – twee jaar se korrespondensie wat probleme met die BELA Bill vanuit alle hoeke belig het.

Dit het aan die einde van 2019 tot gevolg gehad dat die Trust versoek is om bykomende kommentaar op die BELA Bill aan die DBO voor te hou, en die Trust is toe uitgenooi na ‘n vergadering met die Minister van Basiese Onderwys. Hierdie kommentaar van die Trust het ‘n regsopinie ingesluit, wat getoon het dat die herregistrasieproses onwettig is. Ons regspan het geargumenteer dat ‘n driejaarlikse herregistrasieproses daarop neerkom dat registrasie sonder ‘n behoorlike regsproses gekanselleer word. Die DBO het ons dit toegegee, en die BELA Bill aangepas sodat daar nou eenmalige registrasie, met slegs kennisgewing in elke fase, vereis word.

Dit is ‘n beduidende wins vir tuisskolers, want ouers sal wanneer die BELA Bill aanvaar is nie vir elke fase toestemming hoef te vra om mag tuisskool nie. Elke tuisskoolgesin wat geregistreer is, sal ‘n groot deel van die langdradige en tydrowende registrasieproses gespaar wees.

Sonder julle lojale ondersteuning oor die jare sou ons natuurlik nie die hulpbronne hê om regsopinies te kan bekostig of om die druk op die DBO vol te hou nie. So wen julle die geveg om vryheid vir tuisonderwys een klein treetjie op ‘n slag. Maar daar lê nog ‘n lang staptog voor ons. Die gevegsterrein is besig om uit te brei, en ons versoek julle graag om ons met die volgende stap te help, deur vir die provinsiale onderwysminister te skryf.

Die diagram hieronder stel die proses voor wat die BELA Bill besig is om te volg, van die publikasie vir kommentaar, tot promulgering as wet in die Parlement. Ons is nou op die stadium voor die CEM (Council of Education Ministers) se vergadering.

Cape Home Educators het alreeds ‘n uitnodiging tot ‘n vergadering met die MEC ontvang, as deel van hulle briefskryfveldtog. Maar as jy in die Wes-Kaap is, skryf asseblief steeds ‘n brief. Hou aan skryf, om seker te maak dat jou stem gehoor word en dat die MEC weet dat die CHE duisende tuisskolers het wat hulle steun. Tuisskolers in ander provinsies moet ook probeer om so ‘n uitnodiging te kry.

Stop Ongevraagde Tuisbesoeke

Een kwessie wat veral ‘n bron van kommer is, is tuisbesoeke.  Ons het twee regsopinies aan die DBO voorgelê wat die ongrondwetlike aard van hierdie besoeke onderstreep. Op die een stadium het die Minister van Basiese Onderwys met ons saamgestem dat hierdie besoeke ‘n ontoepaslike gebruik van skaars hulpbronne meebring, maar desnieteenstaande is tuisbesoeke steeds opgeneem in die BELA Bill. Noem dus asseblief julle besorgdheid oor tuisbesoeke in jul briewe, en miskien kan ons hierdie geveg ook wen.

Ons besef dat dit vreesaanjaend kan wees om vir ‘n MEC of provinsiale onderwysminister te skryf. Daarom verskaf ons ‘n templaatbrief om dit makliker te maak. Jy kan die brief hier kry. Verpersoonlik asseblief die brief soveel moontlik. Maar nog belangriker as dit is om te skryf, en om dit gou te doen.

Hoe om ‘n templaatbrief te gebruik

Die templaatbrief bevat rooi gedeeltes in vierkantige hakies […]. Die inligting is vir jou private gebruik. Daarom moet die brief wat jy instuur geen vierkantige hakies bevat nie.  Alles in die vierkantige hakies is ons voorstelle, waar jy jou eie woorde moet invul. Maak asseblief seker nadat jy jou brief geskryf het dat die brief nie enige vierkantige hakies of enige rooi woorde in die vierkantige hakies bevat nie.

Klik hier vir ‘n lys van al die provinsiale onderwysministers. Jy sal al die kontakdetails hier kry wat jy nodig het om ‘n brief te stuur. Die lys bevat ook ‘n kort biografie van elke MEC. Jy kan jou brief ook so aanpas dat dit fokus op sake wat jy meen vir die MEC van belang sal wees.

Wanneer jy jou brief stuur, bcc asseblief homeschoolfreedom1996@gmail.com, sodat die Trust tred kan hou met al die briewe wat gestuur word.

Dankie weer eens vir alles wat julle doen om vryheid in tuisonderwys vir jou kinders te verseker. Jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders sal eendag baie dankbaar wees vir jou huidige bydraes.

9,056FansSoos
289VolgelingeVolg

Recent Posts

css.php